Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Operační program Praha – pól růstu ČR

 

Název projektu: Cesta kolem světa II.

Číslo projektu: CZ_07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001737

Zahájení realizace projektu: 1.9.2020

Datum ukončení projektu: 31.12.2022

Délka realizace: 28 měsíců

Výše podpory: 872 712 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše školka se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 54 operačního programu Praha – pól růstu Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II. Tento projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

Nastavené aktivity

Dvojjazyčný asistent pedagoga

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou podporu DA školám a dětem/žákům s OMJ.

Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků v rozsahu 40 hod.

Cílem je podpořit pedagogy škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků se zohledněním multikulturního prostředí města.

Stáže pedagogických pracovníků

Cílem je rozšířit odbornost pedagogických pracovníků ve školách, které integrují děti s OMJ. Stáž probíhá formou pozorování či stínování učitelů v hostitelské škole, řízených diskuzí a konzultací s učiteli a setkání s dětmi a učiteli v hostitelské zemi.

Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

Cílem je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe s rodičovskou veřejností. Aktivita podporuje vytvoření prostoru pro otevřenou diskuzi v oblastech přístupu školy k začleňování žáků s OMJ, diskuzí o tématech spojených s problematikou inkluze a rozvojem demokratické kultury.

Komunitně osvětová setkávání

Cílem je podpora inkluzivního klimatu a komunitního charakteru školy.

Název projektu: Cesta kolem světa

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/017_045/0001164

Zahájení realizace projektu: 1.8.2018

Datum ukončení realizace: 31.8.2020

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 337 432 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše školka se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 28 operačního programu Praha – pól růstu Inkluze a multikulturní vzdělávání. Tento projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

Nastavené aktivity

Stáže pedagogických pracovníků

Cílem je rozšířit odbornost pedagogických pracovníků ve školách, které integrují děti s OMJ. Stáž probíhá formou pozorování či stínování učitelů v hostitelské škole, řízených diskuzí a konzultací s učiteli a setkání s dětmi a učiteli v hostitelské zemi.

Prezentace ze stáží naleznete zde:

Francie – Věra Bokrová, Jana R. Kopasz

Dánsko – Aneta Blažková

Dánsko – Jana Svobodová

Finsko – Věra Bokrová, Jana R. Kopasz

Nizozemsko – Hana Fořtová, Petra Jančaříková

Portugalsko – Ivana Nováková, Dana Kocmanová

Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

Cílem je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe s rodičovskou veřejností. Aktivita podporuje vytvoření prostoru pro otevřenou diskuzi v oblastech přístupu školy k začleňování žáků s OMJ, diskuzí o tématech spojených s problematikou inkluze a rozvojem demokratické kultury.

Komunitně osvětová setkávání

Cílem je podpora inkluzivního klimatu a komunitního charakteru školy.

Cesta kolem světa 

Cesta kolem světa – dorozumíváme se nejen slovy

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Šablony pro MŠ Křejpského

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003549

Zahájení realizace projektu: 1. 12. 2016

Ukončení realizace projektu: 31. 11. 2018

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 507 940 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Cílem našeho projektu je podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj, čtenářskou a matematickou pregramotnost, inkluzi, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí a individualizaci vzdělávání v MŠ. A dále na sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a odborně zaměřená tématická setkání a spolupráce s rodiči.

Nastavené šablony

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ 

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 16 hodin.

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošné posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

Čtenářská pregramotnost

Cílem šablony je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Matematická pregramotnost

Cílem šablony je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Inkluze

Cílem šablony je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem šablony je podpořit pedagogické pracovníky mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Individualizace vzdělávání v MŠ

Cílem šablony je posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí v mateřských školách prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí.

Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem šablony je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. Mateřská škola organizuje odborně zaměřená tématická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy.