Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Operační program Praha – pól růstu ČR

 

Název projektu: Šablony III. pro MŠ Křejpského

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022782

Zahájení realizace projektu: 1.7.2021

Datum ukončení projektu: 30.6.2023

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 194 412 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše školka se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy Šablony III. operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02_20_081. Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů a podporu ICT.

Nastavené aktivity

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu
– školního asistenta mateřským školám.

Projektový den ve výuce

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.

Název projektu: Cesta kolem světa II.

Číslo projektu: CZ_07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001737

Zahájení realizace projektu: 1.9.2020

Datum ukončení projektu: 31.12.2022

Délka realizace: 28 měsíců

Výše podpory: 872 712 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše školka se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 54 operačního programu Praha – pól růstu Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II. Tento projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

Nastavené aktivity

Dvojjazyčný asistent pedagoga

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou podporu DA školám a dětem/žákům s OMJ.

Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků v rozsahu 40 hod.

Cílem je podpořit pedagogy škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků se zohledněním multikulturního prostředí města.

Stáže pedagogických pracovníků

Cílem je rozšířit odbornost pedagogických pracovníků ve školách, které integrují děti s OMJ. Stáž probíhá formou pozorování či stínování učitelů v hostitelské škole, řízených diskuzí a konzultací s učiteli a setkání s dětmi a učiteli v hostitelské zemi.

Prezentace ze stáží naleznete zde

Řecko – Věra Bokrová, Jana R. Kopasz

Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

Cílem je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe s rodičovskou veřejností. Aktivita podporuje vytvoření prostoru pro otevřenou diskuzi v oblastech přístupu školy k začleňování žáků s OMJ, diskuzí o tématech spojených s problematikou inkluze a rozvojem demokratické kultury.

Budu školákem

Cílem setkání bylo seznámení rodičů s průběhem zápisu, školní zralostí a připraveností, portfoliem předškoláka. Rodiče dostali informace o odkladu školní docházky, přípravných třídách a mohli si vyzkoušet grafomorická cvičení a vhodné psací pomůcky.

Komunitně osvětová setkávání

Cílem je podpora inkluzivního klimatu a komunitního charakteru školy.

Jóga pro děti a rodiče – Společně si zacvičíme

Cílem setkání bylo společné cvičení rodičů a dětí pod vedení lektorky Evropské federace jógy.

Vánoční putování

Cílem setkání bylo seznámit děti a jejich rodiče s českými vánočními tradicemi a podpora spolupráce s mezi rodinou a školou. Putováno se zúčastnili děti s rodiči z celé MŠ, mezi nimi i děti z Vietnamu, Číny, Indie a Izraele.

Název projektu: Cesta kolem světa

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/017_045/0001164

Zahájení realizace projektu: 1.8.2018

Datum ukončení realizace: 31.10.2020

Délka realizace: 26 měsíců

Výše podpory: 337 432 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše školka se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 28 operačního programu Praha – pól růstu Inkluze a multikulturní vzdělávání. Tento projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

Nastavené aktivity

Stáže pedagogických pracovníků

Cílem je rozšířit odbornost pedagogických pracovníků ve školách, které integrují děti s OMJ. Stáž probíhá formou pozorování či stínování učitelů v hostitelské škole, řízených diskuzí a konzultací s učiteli a setkání s dětmi a učiteli v hostitelské zemi.

Prezentace ze stáží naleznete zde:

Francie – Věra Bokrová, Jana R. Kopasz

Dánsko – Aneta Blažková

Dánsko – Jana Svobodová

Finsko – Věra Bokrová, Jana R. Kopasz

Nizozemsko – Hana Fořtová, Petra Jančaříková

Portugalsko – Ivana Nováková, Dana Kocmanová

Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

Cílem je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe s rodičovskou veřejností. Aktivita podporuje vytvoření prostoru pro otevřenou diskuzi v oblastech přístupu školy k začleňování žáků s OMJ, diskuzí o tématech spojených s problematikou inkluze a rozvojem demokratické kultury.

Naše cesta kolem světa

21.9.2020 se uskutečnilo Odborně zaměřené tématické setkání rodičů s ředitelkou a učitelkami MŠ. Rodiče se seznámili s výstupy zahraničních stáží, na kterých učitelky naší školy získaly nové zkušenosti a poznatky pro práci s dětmi s OMJ.

Jak se nám žije v Česku

17.9.2020 se uskutečnilo Odborně zaměřené tématické setkání rodičů dětí s OMJ. Rodiče se seznámili s možností využití různých organizací, poskytujících podporu cizincům, s prací dvojjazyčného asistenta a s výukou češtiny v mateřské škole. V rámci diskuze sdíleli své zkušenosti s životem v Česku.

Komunitně osvětová setkávání

Cílem je podpora inkluzivního klimatu a komunitního charakteru školy.

Cesta kolem světa 

Cesta kolem světa – dorozumíváme se nejen slovy

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Šablony pro MŠ Křejpského

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003549

Zahájení realizace projektu: 1. 12. 2016

Ukončení realizace projektu: 31. 11. 2018

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 507 940 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Cílem našeho projektu je podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj, čtenářskou a matematickou pregramotnost, inkluzi, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí a individualizaci vzdělávání v MŠ. A dále na sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a odborně zaměřená tématická setkání a spolupráce s rodiči.

Nastavené šablony

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ 

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 16 hodin.

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošné posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

Čtenářská pregramotnost

Cílem šablony je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Matematická pregramotnost

Cílem šablony je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Inkluze

Cílem šablony je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem šablony je podpořit pedagogické pracovníky mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Individualizace vzdělávání v MŠ

Cílem šablony je posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí v mateřských školách prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí.

Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem šablony je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. Mateřská škola organizuje odborně zaměřená tématická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy.