Evropské strukturální a investiční fondy

 

Operační program Jan Amos Komenský

Název projektu: Šablony 4_Křejpského

Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000508

Zahájení realizace projektu: 1.9.2022

Datum ukončení projektu: 31.8.2024

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 664 899 Kč

Naše školka se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy Šablony pro ZŠ a MŠ I operačního programu Jan Amos Komenský. Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Nastavené aktivity:

Školní asistent MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Odborně zaměřená tématická a komunitní setkávání v MŠ

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter mateřské školy a poskytnout rodičům prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Operační program Praha – pól růstu ČR

 

Název projektu: Šablony III. pro MŠ Křejpského

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022782

Zahájení realizace projektu: 1.7.2021

Datum ukončení projektu: 30.6.2023

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 194 412 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše školka se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy Šablony III. operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02_20_081. Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů a podporu ICT.

Nastavené aktivity

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu
– školního asistenta mateřským školám.

Projektový den ve výuce

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.

Fotografem na zkoušku – projektové dopoledne pod vedením fotografa Mgr. Viktora Kopasz PhD.

Název projektu: Cesta kolem světa II.

Číslo projektu: CZ_07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001737

Zahájení realizace projektu: 1.9.2020

Datum ukončení projektu: 30.4.2023

Délka realizace: 28 měsíců

Výše podpory: 872 712 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše školka se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 54 operačního programu Praha – pól růstu Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II. Tento projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

Nastavené aktivity

Dvojjazyčný asistent pedagoga

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou podporu DA školám a dětem/žákům s OMJ.

Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků v rozsahu 40 hod.

Cílem je podpořit pedagogy škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků se zohledněním multikulturního prostředí města.

Stáže pedagogických pracovníků

Cílem je rozšířit odbornost pedagogických pracovníků ve školách, které integrují děti s OMJ. Stáž probíhá formou pozorování či stínování učitelů v hostitelské škole, řízených diskuzí a konzultací s učiteli a setkání s dětmi a učiteli v hostitelské zemi.

Prezentace ze stáží naleznete zde

Řecko – Věra Bokrová, Jana R. Kopasz

Slovensko– Věra Bokrová, Jana R. Kopasz

Chorvatsko– Aneta Blažková, Petra Jančaříková

Finsko – Dagmar Vonášková, Kateřina Mullerová

Nizozemsko – Aneta Blažková, Dagmar Vonášková

Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

Cílem je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe s rodičovskou veřejností. Aktivita podporuje vytvoření prostoru pro otevřenou diskuzi v oblastech přístupu školy k začleňování žáků s OMJ, diskuzí o tématech spojených s problematikou inkluze a rozvojem demokratické kultury.

Cesta kolem světa

Cílem setkání bylo seznámit rodiče s výstupy ze stáží pedagogických pracovníků v Řecku, Finsku, Chorvatsku a na Slovensku. V rámci setkání jsem s rodiči probrali rozdíl v předškolním vzdělávání u nás a v zahraničí a způsoby práce s dětmi s OMJ.

 

Budu školákem

Cílem setkání bylo seznámení rodičů s průběhem zápisu, školní zralostí a připraveností, portfoliem předškoláka. Rodiče dostali informace o odkladu školní docházky, přípravných třídách a mohli si vyzkoušet grafomorická cvičení a vhodné psací pomůcky.

Komunitně osvětová setkávání

Cílem je podpora inkluzivního klimatu a komunitního charakteru školy.

Jóga pro děti a rodiče – Společně si zacvičíme

Cílem setkání bylo společné cvičení rodičů a dětí pod vedení lektorky Evropské federace jógy.

Vánoční putování

Cílem setkání bylo seznámit děti a jejich rodiče s českými vánočními tradicemi a podpora spolupráce s mezi rodinou a školou. Putováno se zúčastnili děti s rodiči z celé MŠ, mezi nimi i děti z Vietnamu, Číny, Indie a Izraele.

Název projektu: Cesta kolem světa

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/017_045/0001164

Zahájení realizace projektu: 1.8.2018

Datum ukončení realizace: 31.10.2020

Délka realizace: 26 měsíců

Výše podpory: 337 432 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše školka se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 28 operačního programu Praha – pól růstu Inkluze a multikulturní vzdělávání. Tento projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

Nastavené aktivity

Stáže pedagogických pracovníků

Cílem je rozšířit odbornost pedagogických pracovníků ve školách, které integrují děti s OMJ. Stáž probíhá formou pozorování či stínování učitelů v hostitelské škole, řízených diskuzí a konzultací s učiteli a setkání s dětmi a učiteli v hostitelské zemi.

Prezentace ze stáží naleznete zde:

Francie – Věra Bokrová, Jana R. Kopasz

Dánsko – Aneta Blažková

Dánsko – Jana Svobodová

Finsko – Věra Bokrová, Jana R. Kopasz

Nizozemsko – Hana Fořtová, Petra Jančaříková

Portugalsko – Ivana Nováková, Dana Kocmanová

Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

Cílem je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe s rodičovskou veřejností. Aktivita podporuje vytvoření prostoru pro otevřenou diskuzi v oblastech přístupu školy k začleňování žáků s OMJ, diskuzí o tématech spojených s problematikou inkluze a rozvojem demokratické kultury.

Naše cesta kolem světa

21.9.2020 se uskutečnilo Odborně zaměřené tématické setkání rodičů s ředitelkou a učitelkami MŠ. Rodiče se seznámili s výstupy zahraničních stáží, na kterých učitelky naší školy získaly nové zkušenosti a poznatky pro práci s dětmi s OMJ.

Jak se nám žije v Česku

17.9.2020 se uskutečnilo Odborně zaměřené tématické setkání rodičů dětí s OMJ. Rodiče se seznámili s možností využití různých organizací, poskytujících podporu cizincům, s prací dvojjazyčného asistenta a s výukou češtiny v mateřské škole. V rámci diskuze sdíleli své zkušenosti s životem v Česku.

Komunitně osvětová setkávání

Cílem je podpora inkluzivního klimatu a komunitního charakteru školy.

Cesta kolem světa 

Cesta kolem světa – dorozumíváme se nejen slovy

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Šablony pro MŠ Křejpského

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003549

Zahájení realizace projektu: 1. 12. 2016

Ukončení realizace projektu: 31. 11. 2018

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 507 940 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Cílem našeho projektu je podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj, čtenářskou a matematickou pregramotnost, inkluzi, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí a individualizaci vzdělávání v MŠ. A dále na sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a odborně zaměřená tématická setkání a spolupráce s rodiči.

Nastavené šablony

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ 

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 16 hodin.

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošné posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

Čtenářská pregramotnost

Cílem šablony je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Matematická pregramotnost

Cílem šablony je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Inkluze

Cílem šablony je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem šablony je podpořit pedagogické pracovníky mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Individualizace vzdělávání v MŠ

Cílem šablony je posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí v mateřských školách prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí.

Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem šablony je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. Mateřská škola organizuje odborně zaměřená tématická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy.