DESATERO PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

 1. Mluvte s dítětem o tom, jaké to je v mateřské škole, co se tam dělá.
 2. Zvykejte dítě na chvíle odloučení, začněte v domácím prostředí. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout, že i když jej opouštíte, vrátíte se.
 3. Zamyslete se nad tím, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu a obavy rodičů, silně emočně reagují. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do mateřské školy dát chcete, pak byste měli jeho nástup přehodnotit. Případně se v rodině dohodněte, že dítě do mateřské školy bude vodit ten, který s tím má menší problém.
 4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do mateřské školy. Ujistěto ho, že to zvládne, zvýšíte tím jeho sebedůvěru. aby dítě chodilo do MŠ rádo, musí si kní vybudovat kladný vztah. Nikdy mu mateřskou školou nevyhrožujte, vyhněte se výhružkám typu „Kydž budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne, …“.
 5. Vaše dítě se bude cítit dobře tehdy, když bude mít pocit jistoty. Veďte dítě k samostatnosti zvlášť v hygieně, oblékání, jídle. Ujistěte ho v tom, že paní učitelka mu ráda pomůže.
 6. Promluvte si s paní učitelkou  o možnostech postupné adaptace.
 7. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Paní učitelka vaše dítě brzy uklidní a pomůže mu překonat stesk.
 8. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného, co mu navodí kontakt s domovem.
 9. Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít. Dítě je potom nešťastné, ztrácí důvěru a pocit bezpečí a prostředí mateřské školy bude vnímat negativně.
 10. Za pobyt v mateřské škole neslibujte dítěti odměny. Nepřijme nové prostředí přirozeným způsobem. Pokud den ve školce proběhne v pohodě – pochvalte dítě a motivujte je k dalšímu pobytu.

Milí rodiče,

školní rok začíná 1. září. Společně se přivítáme, paní učitelka vám ukáže, jakou má dítě značku, kam se dávají bačkůrky, kde se dítě převlékne. Pak ho doprovodíte do třídy.

Do mateřské školy potřebuje dítě:

 • bačkory na přezutí do třídy
 • náhradní oblečení pro případ nehody, které bude uložené k kapsáři v šatně
 • oblečení na zahradu
 • pyžamo

Veškeré informace najdete ve školním řádu.

Informace o placení úhrady za předškoní vzdělávání a stravného dostanete na začátku školního roku.

Přejeme vám krásné prázdniny a v září se na vás těšíme

 

Seznam přijatých žáků

Zápis žáků do mateřských škol Praha 11

V letošním roce MČ Praha 11 spouští jako první v hl. Městě Praha elektronický systém zápisů. Hlavní úlohou tohoto systému je zajistit transparentnost zápisů do mateřských škol zřizovaných městem a zjednodušit jeho průběh. Vedle tohoto poslání systém umožňuje snížit administrativní složitost zápisů a poskytuje zpětnou vazbu pro město a veřejnost.

Vzhledem k situaci MŠMT svým dopisem MSMT – 15657/2020-1 z 3.4.2020 vydalo opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021, které proběhnou bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole – zde.

 1. Výdej – generování přihlášek od 27. dubna 2020 na internetové adrese: https://zapisdoms-praha11.praha.eu ve formátu pdf
 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
 • Přihlášku vytisknete sami doma a nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.
 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost. Pro letošní rok neopomeňte doložit řádně očkování dítěte – vyplnit prohlášení o řádném očkování a doložit kopii očkovacího průkazu. (Netýká se dětí, které budou od 1.9.2020 plnit povinné předškolní vzdělávání). Vedle doložení do kladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy v letošním roce dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
 • Pro získání přihlášky je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je u vedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

Pouze v nezbytném o odůvodněném případě, že nemáte přístup k internetu či možnost vytisknout přihlášku, lze se 4.5. od 9.00 do 16.00 obrátit přímo na MŠ, kde Vám s přihláškou pomůžeme. Přesný čas si domluvte telefonicky s ředitelkou MŠ, aby nedocházelo k větší koncentraci osob v budově (+420 603 551 625)

Porada a případná pomoc při generování přihlášek také na Odboru školství a kultury ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324/4, 149 00 Praha 11 – Chodov, Mrg. Taťána Ondráková, po předchozí telefonické domluvě na čísle +420 267 902 343.

 1. Příjem přihlášek probíhá od 11. do 16. května 2020

V uvedeném termínu je možné přihlásit dítě do libovolného počtu mateřských škol.

 • Informujte se na adrese https://zapisdoms-praha11.praha.eu o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí Vašeho dítěte.
 • Při podání přihlášky i v průběhu správního řízení je odpovědný pracovník mateřské školy oprávněn požadovat rovněž rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).
 • Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ
 • Neúplně vyplněná přihláška, které nebude v termínu stanoveném ředitelem/kou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání zašle zákonný zástupce:

 • Žádost o přijetí do MŠ
 • Doložení řádného očkování dítěte (čestné prohlášení o očkování a kopii očkovacího průkazu)
 • Rodný list dítěte – pro doložení rodných listů postačí jejich pro stá kopie
 • Doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce), popř. prokazatelně doložit pobyt v MČ Praha 11

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 • Do datové schránky školy bqfw9ay
 • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na mskrejpskeho@mybox.cz (reditelna@mskrejpskeho.cz)
 • Poštou na adresu: Mateřská škola, Křejpského 1503, 149 00, Praha 4
 • Osobní podání v MŠ: v obálce, euroobalu, deskách, aby byly veškeré doklady pohromadě 11.5. 202é od 9.00 do 16.00 do poštovní schránky mateřské školy. V případě nutnosti bude v té době v MŠ přítomna ředitelka, se kterou se můžete telefonicky domluvit na tel +420 603 551 625
 • Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů

Zastupuje – li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.

 1. Přijímací řízení – od 4. Června 2020
 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ
 • Informace budou zveřejněny na vývěsce v MŠ a webových stránkách jednotlivých MŠ
 • Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, zda se hranice posunula tak, že Vaše dítě bude přijato.
 • Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte, prosím, v těchto dnech pozornost Vašemu e-mailu, který jste Mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi
 • Podrobnější informace získáte na https://zapisdoms-praha11.praha.eu
 1. Trvalý pobyt dítěte (či jinak doložené)
 2. místo trvalého pobytu dítěte v příslušném školském obvodu mateřské školy: 100 bodů
 3. místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod mateřské školy: 0 bodů
 4. Věková skupina
 5. pětiletí předškoláci, šestiletí a starší s odkladem školní docházky: 40 bodů
 6. čtyřletí: 30 bodů
 7. tříletí: 20 bodů
 8. dvouletí, kteří dosáhnou věku 3 let od 01. 09. 2020 do 31. 12. 2020: 10 bodů
 9. ostatní dvouletí: 0 bodů
 10. Den věku dítěte v roce
 11. a) za každý den v roce (365 dní) věku dítěte dosažený k 31.08.2020: 0.02 bodů

Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34 a školského zákona s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2020 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Nárokové přijetí dítěte s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2020) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízeni.

Nárokové přijetí dítěte s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2020) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízeni.

případně

Dvouleté dítě s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2020, seřazené podle data narozeni od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitel(ka) mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

 Věra Bokrová