Informace k úhradě stravného a školného pro školní rok 2023/2024

……………………………………………………………………………………………………….

 

První platby uhradíte po obdržení veškerých údajů od paní učitelek na třídě. Všechny následující platby provádějte od 1. nejpozději do 15.dne v měsíci.

Každé dítě má přidělený variabilní symbol, pod kterým budete platit školné a stravné. Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte.

Prosíme o dodržování termínu plateb a správnost údajů.

Ve školním roce budete platit 10 měsíců / září – červen /, v době letních prázdnin se platí v hotovosti – pouze přihlášené děti.

Případné přeplatky budou vyúčtovány v únoru a červenci na účet, který jste uvedli na přihlášce ke stravování. V případě ukončení docházky v průběhu školního roku vám budou případné přeplatky vráceny následující měsíc.

 

Platby:

Školné : 1015,-/měsíc, neplatí děti v povinném ročníku předškolního vzdělávání a děti s OŠD

Platí se každý měsíc v plné výši a je nevratné

 

Stravné: 1008,- /měsíc     48,-/den  –  platí všechny děti, kromě dětí s OŠD

Stravné: 1092,-/měsíc      52,-/den  –  platí děti s OŠD

Celkem: 

2023,-/ měsíc   všechny děti, které neplní povinné předškolní vzdělávání

1008,-/měsíc    děti v povinném ročníku předškolního vzdělávání

1092,-/měsíc    děti s OŠD

Č.účtu : 80103359/0800

 

Školné v mateřských školách

Odbor školství a kultury zaznamenal dotazy k rozdílné výši úplaty za předškolní vzdělávání tzv. „školného“ v mateřských školách a to i v souvislosti se detašovanými pracovišti některých MŠ. Přinášíme Vám relevantní informace k této otázce.
Výše „školného“ v mateřské škole je taxativně vymezena § 123, „školského“ zákona č. 561/2004, v platném znění, a § 6, vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním školství, v platném znění:
(2) Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, popřípadě dítěte v příslušném druhu provozu mateřské školy, v uplynulém kalendářním roce. Určují-li se náklady podle předchozí věty zvlášť podle druhů provozu mateřské školy, musí jejich vzájemný poměr odpovídat počtu dětí v jednotlivých druzích provozu a skutečné průměrné denní délce jednotlivých druhů provozu v uplynulém kalendářním roce. Do nákladů podle věty první a druhé se nezapočítají platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, úhrada pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a úhrada pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní platby vyplývající z pracovněprávních vztahů, nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona, náklady na učební pomůcky, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu a finanční prostředky Evropské unie.
Podle uvedené legislativy je stanovení „školného“ v kompetenci ředitelky mateřské školy, a to i pro všechna její detašovaná pracoviště. Mateřská škola je jediná právnická osoba, registrována pod jedním identifikačním číslem (IČ) jako jediná účetní jednotka.
Z toho vyplývá, že dle zákona o účetnictví jsou účetní data zpracovávána za celou organizaci jako jeden celek, tedy i za všechna detašovaná pracoviště MŠ. Částka je výsledkem výpočtu 50% neinvestičních nákladů na dítě za uplynulý kalendářní rok, proto se u jednotlivých škol liší.
Výše částky je kontrolována ekonomem úřadu městské části s účetnictvím školy, které nelze oddělovat.
Městská část výši „školného“ bohužel nemůže ovlivňovat, může pouze konstatovat, že ředitelky mateřských škol při stanovení výše „školného“ postupují správně.