Vážení rodiče, 25.5. by měl být obnoven provoz mateřské školy, přečtěte si, prosím, pečlivě uvedené informace. Věřím, že vše společně zvládneme a přeji vám všem hodně zdraví, pevné nervy a viru zmar.   Věra Bokrová

Mateřská škola, Praha 4, Křejpského stanovuje na základě doporučení MŠMT a zřizovatele MČ Praha 11 tyto hygienické a bezpečnostní podmínky pro zajištění ochrany zdraví všech účastníků vzdělávání pro provoz ode dne 25. 5. 2020 do  30. 6. 2020:

 • Pro vytvoření neměnných skupin dětí potřebujeme znát počty dětí, které budou docházet. Závazné sdělení konkrétních termínů docházky zašlete na mskrejpskeho@mybox.cz  a to nejpozději do 15.5.2020. Rovněž žádáme o sdělení, že již dítě neplánujete umístit do mateřské školy.
 • Skupiny, které budou na základě vašeho přihlášení vytvořeny budou po celou dobu od 25.5.-30. 6. 2020 neměnné. Nebudou se ani spojovat při ranním scházení a rozcházení, ani na zahradě mateřské školy. Pro zajištění tohoto požadavku bude upraven provoz mateřské školy. Vzhledem k tomu, že někteří zaměstnanci spadají do rizikových skupin, nemůžeme vám zajistit, že dítě bude ve své třídě a bude mít svou paní učitelku.
 • Ve všech třídách bude od 25.5.-30.6. 2020 zajištěn provoz 7:00 – 16:00 hodin. 
 • Omlouvání dětí na tel.246 037 824, 603 55 16 25 jak jste zvyklí. U dětí v povinném předškolním vzdělávání sami doplníme vaši omluvu do omluvného listu.  Účast dětí na předškolním vzdělávání není povinná.
 • Dítě bude znovu zařazeno k docházce do obnoveného provozu pouze na základě čestného prohlášení o bezinfekčnosti s vymezením rizikových skupin – ke stažení v záložce Dokumenty. Vyplněné prohlášení odevzdáte první den nástupu do mateřské školy (prohlášení se vztahuje na předchozí dva týdny, kdy se dítě nesetkalo s infekcí – proto jej datujte dnem nástupu), bez tohoto prohlášení a zvážení všech rizik nebude dítěti vstup do MŠ umožněn. V případě aktuálních alergických reakcí bude doloženo Potvrzením o zdravotní způsobilosti.
 • Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě za dodržování zvýšených hygienických opatření..
 • Platby za květen – stravné, školné neplaťte, bude vyúčtováno ze zůstatku  platby za březen. Zákonní zástupci dětí, u kterých nebude zůstatek za březen částku pokrývat, budou osloveni individuálně.
 • Plánované akce se ruší. (plavání, kroužky, výlety, vycházky mimo areál školy). S předškoláky bychom se rádi rozloučili v červnu, jakou formou, vám včas sdělíme.

NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST, KTERÉ BY MOHLY ODPOVÍDAT ZNÁMÝM PŘÍZNAKŮM COVID 19 (TĚLESNÁ TEPLOTA, KAŠEL, NÁHLÁ ZTRÁTA CHUTI, ČICHU, JINÝ PŘÍZNAK AKUTNÍ INFEKCE DÝCHACÍCH CEST) NESMÍ DO ŠKOLY VSTOUPIT!

 • U vstupu do třídy bude probíhat ranní filtr, dítěti bude změřena teplota. První den nástupu odevzdáte u vchodu Čestné prohlášení a roušky.
 • Pokud se v určitou dobu vyskytne větší množství osob pohromadě, prosím, vyčkejte venku, dodržujte rozestupy alespoň 2 metry. Do budovy budou vpuštění maximálně 2 děti s jedním zákonným zástupcem. Desinfekce rukou pro dospělé bude k dispozici u vstupu do třídy.
 • Do areálu MŠ vstupují rodiče i děti v rouškách (či jinou ochranou úst a nosu). V době přejímání a odevzdávání dětí mají roušku (respirátor) a štít také pedagogové.
 • Rodiče se zdržují v areálu jen na dobu nezbytně nutnou, dítě převléknou v šatně a zazvoní si pro předání dítěte do třídy. Rodiče nesmí vstupovat do dalších prostor školy, zákaz vstupu do pobytových místností dětí.
 • Před vstupem do třídy si dítě řádně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem po dobu 20-30sekund. Pro otření rukou použije jednorázovou utěrku.
 • Děti si všechny věci budou nosit v tašce/ batohu / dostatečně velkém / a denně si je budou odnášet domů. Děti si nebudou nosit žádné hračky, jídlo atp. z domova.
 • Zákonný zástupce zajistí pro své dítě 2 roušky v podepsaném sáčku a 1 sáček na použitou roušku, které budou uloženy ve třídě, aby byly pro případ potřeby k dispozici.
 • Děti a pedagogové v prostoru mateřské školy nemusí mít roušky.(kromě předávání dětí rodičům)
 • Podle možností se veškeré aktivity budou organizovat na školní zahradě a v atriu ve venkovní učebně. Na zahradě bude mít každá třída určený prostor, kde se budou skupiny intervalově střídat.
 • Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce. Stoly prostírají  a jídlo vydávají pracovnice školní jídelny, děti si samy neberou příbory ani nenabírají jídlo a pití.
 • Pravidelně je zajištěno větrání všech prostor 1x za hodinu 5 minut.
 • Několikrát denně se desinfikují povrchy a předměty, které používá více osob. (kliky dveří, branky, spínače světel, zvonků, vodovodní baterie).
 • Je zajištěna pravidelná desinfekce prostor prostředky, které působí virucidní aktivitou.

Pokud by se objevilo v průběhu provozu MŠ u dětí, či zaměstnanců podezření na možné příznaky COVID 19, bude okamžitě zajištěna izolace, informována spádová hygienická stanice a zák. zástupce dětí.

Potřeba ochranných a desinfekčních prostředků je zajištěna ve spolupráci se zřizovatelem MČ Praha 11 v dostatečném množství.