ROZHODNUTÍ
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, jako věcně příslušný orgán ochrany
veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 258/2000 Sb.“) a místně příslušný podle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., rozhodla podle § 69
odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. takto:
Právnické osobě Mateřská škola, Křejpského 1503/10, 149 00 Praha – Chodov, IČO: 70102058, se
sídlem Křejpského 1503/10, 149 00 Praha – Chodov (dále též „účastník řízení“) se v souvislosti s
nebezpečím vzniku epidemie infekčního onemocnění novým koronavirem (2019-nCoV)

n a ř i z u j e

plnit mimořádná opatření při nebezpečí vzniku epidemie do 29. 10. 2020, spočívající v:
– uzavření školského zařízení Mateřská škola, se sídlem Křejpského 1503/10, 149 00 Praha – Chodov,
IČO: 70102058 na adrese Křejpského 1503/10, 149 00 Praha – Chodov.

Odůvodnění:
Na základě skutečnosti, že byl dne 19. 10. 2020 na základě epidemiologického šetření zjištěn výskyt
dvou případů infekčního onemocnění novým koronavirem (2019-nCoV) v kolektivu výše uvedeného
školského zařízení a karanténa byla nařízena v zařízení u více než 30% dětí a pedagogických
pracovníků, dále s přihlédnutím k cestě přenosu daného infekčního onemocnění a charakteru školského
zařízení, bylo rozhodnuto o přijmutí opatření uvedeného ve výroku rozhodnutí.
Správní orgán uvádí, že odkladný účinek odvolání proti tomuto rozhodnutí dle § 69 odst. 2 zákona
č. 258/2000 Sb. je vyloučen přímo ze zákona, a to ve větě čtvrté § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 s 83 zákona č. 500/2004 Sb. odvolat do 15 dnů od doručení
písemného vyhotovení rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví ČR – hlavnímu hygienikovi ČR, podáním
u Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze. Dle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.
odvolání nemá odkladný účinek.

Ing. Magda Čermáková
pověřená zastupováním vedoucí oddělení pro pobočky Centrum, Východ a Jih
„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“

ROZHODNUTÍ-MŠ Křejpského