Vážení rodiče,

12.4.2021 se opět s předškoláky a dětmi zaměstnanců IZS potkáme v MŠ. Pokud dojde k nějakým změnám budete vždy včas informováni. Vycházíme ze současného nařízení MŠMTo provozu MŠ v období od 12. 4. 2021

Provoz:

Provoz mateřské školy bude obnoven 12. 4. 2021

Provozní doba bude zkrácena na dobu 7:00 -16:30 hodin

Příchod dětí ve dnech testování (PO a ČT) podle časového harmonogramu, který s vámi domluví paní učitelky. V ostatních dnech od 7.00 do 8.30.

Děti budou rozděleny do homogenních skupin do 15 dětí, a to následovně:

  • Berušky a Motýlci – odd. Berušky
  • Medvědi a Rybičky – odd. Medvídci
  • Koťata a IZS – odd. Koťata

Vyzvedávání po obědě od 12:30 13:00 hodin

Vyzvedávání odpoledne od 14:30 16:30 hodin

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví podmiňuje návrat dětí k prezenčnímu vzdělávání negativním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného samoodběrem prostřednictvím neinvazivního antigenního testu.

Škola je povinna chránit zdraví dětí i zaměstnanců školy (§ 29 odst. 2 školského zákona a § 101 a násl. zákoníku práce).I za běžného stavu, ale o to více za stávající pandemie, platí, že do školy nesmí chodit osoby, které vykazují známky akutního onemocnění.

Testování dětí:

Testování dětí bude probíhat pravidelně 2x týdně antigenním testováním v pondělí a čtvrtek a provede se bezprostředně po příchodu dětí v areálu. Pokud se některé dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

Děti se budou testovat pomocí antigenního testu, přičemž se nejedná o zdravotnický výkon. Samotný test probíhá tak, že testovaný vsune tyčinku cca 2 cm do nosní dírky a krouživým pohybem celkem 5× obkrouží stěnu nosní dírky (postupně u obou nosních dírek stejnou tyčinkou). Jedná se tedy o neinvazivní proces, kdy nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby (§ 93 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasí).

Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání dle zákona (§184a odst. 1 školského zákona).

Rodiče, kteří nebudou souhlasit s testováním svého dítěte, se mohou obrátit na informační linky příslušných orgánů MŠMT a Ministerstva zdravotnictví, kde jejich dotazy zodpoví. Mateřská škola postupuje podle pokynů ministerstva školství.

Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Testování se neprovádí u dětí, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě,které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto děti nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se také neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem.Tuto skutečnost musí rodič prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře i v elektronické podobě).

Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Předávání dětí:

Doprovázející osoba dítěte je povinna nosit respirátor před školou i v areálu školy. Vstup zákonných zástupců je povolen pouze po dobu provádění samoodběru a to pouze do vstupních prostor MŠ, kde bude test prováděn. Doprovázející osoby jsou povinny dodržovat před školou i v prostoru školní zahrady bezpečnou vzdálenost od ostatních osob. Při předávání i vyzvedávání smí s dítětem do areálu školyvstupovat jen jedna doprovázející osoba.

Ráno ÚT, ST, PÁ

Předávání dětí doprovázející osobou bude probíhat u vstupů do budovy školy osobě pověřené ředitelkou školy, která dítě odvede do šatny a předá učitelce.

Na školní zahradě rodič předá dítě učitelce a neprodleně opustí areál školy.

Odpoledne:

Rodič si zazvoní na příslušnou třídu, řekne zřetelně jméno dítěte a osobou pověřenou ředitelkou bude dítě předáno rodiči u vstupních dveří.

Pokud budou děti na zahradě, rodič si vyzvedne dítě u učitelky a neprodleně opustí prostor školní zahrady.

Vybavení dítěte do mateřské školy:

Do mateřské školy je zakázáno nosit vlastní hračky a jídlo. Pití na zahradu bude mít dítě v podepsané lahvičce uložené ve svém batůžku. V případě potřeby ji učitelka doplní vodou nebo čajem, podle přání dítěte.

V pytli bude mít každé dítě roušku nebo respirátor v uzavíratelném obalu.

Milí rodiče, věříme, že celou situaci společně zvládneme bez problémů a děti budou chodit do školky až do konce roku.

Těšíme se na Vás!!!!