Vážení rodiče,

1.září se po prázdninách sejdeme opět v mateřské škole. Přejeme si, abychom všichni nástup do mateřské školy zvládli bez problémů, i když nám začátek školního roku opět komplikuje epidemiologická situace.

Společně se budeme snažit zajistit zdraví a bezpečnost dětí i všech zaměstnanců školy. Na základě doporučení z Manuálu vydaného Ministerstvem školství a zdravotnictví určuji tato pravidla, která jsou pro rodiče dětí i zaměstnance mateřské školy závazná.

Provozní doba mateřské školy bude zachována v běžném režimu 6:30 – 17:00 hodin. Z provozních důvodů musí denně na nezbytně dlouhou dobu docházet ke slučování dětí do jedné třídy a to v době od 6:30 do 7:00/7:30 hodin a od 16:00/16:30 do 17:00 hodin. S cílem snížení rizika nákazy COVID -19 je vhodné přivádět děti a vyzvedávat si je z mateřské školy v době provozu kmenové třídy. Pokud bude z provozních důvodů docházet ke spojování tříd bude to 1.skupina:.Motýlci, Medvědi, Rybičky a 2.skupina: Berušky a Koťata
Přivádějte děti včas, v 8.30 se mateřská školy zamyká.

Rodiče musí mít při vstupu do vnitřních prostor mateřské školy ústa a nos chráněna respirátorem nebo nanorouškou.
U vstupních dveří bude umístěna desinfekce na ruce, kterou musí rodiče při vstupu do budovy použít.
Pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy bude omezen. Snažte se zdržovat se v areálu jen na dobu nezbytně nutnou, prosím, dodržujte rozestupy.

V pytli bude mít dítě pouze oblečení dle doporučení v šatně, denně vše kontrolujte a dle potřeby odneste domů vyprat. V přední kapse bude mít dítě 1 roušku v sáčku.

Při odpoledním pobytu na školní zahradě si bude dítě odnášet své věci ze šatny v baťohu.
Před vstupem do třídy si dítě řádně umyje ruce mýdlem po dobu 20-30 vteřin, (dezinfikovat děti lihovou dezinfekcí není povoleno-viz nařízení MŠMT)
Zákonný zástupce předá dítě učitelce. Adaptační režim je vždy na dohodě rodiče a učitelky.

Prosíme rodiče o důslednou kontrolu zdraví dětí. Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Sleduje u dětí se zvýšenou pozorností příznaky onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
– příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy;
– příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte ve škole – neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy
Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí, potvrzení vystaví pediatr nebo jiní odborný lékař.

Školní pitný režim ve třídě je zajištěn. Na zahradě nemůže být z hygienických důvodů zrealizován, a proto si dítě každý den přinese pití v podepsané lahvičce, kterou uloží do přihrádky v šatně. V případě potřeby ji učitelka doplní.
Stravování bude probíhat v běžném režimu, nebude umožněno samostatné prostírání, pro druhé jídlo si budou děti chodit samy.

Během dne budou děti dodržovat hygienická opatření pod dohledem učitelek, bude častěji a dostatečně větráno dle doporučení MŠMT.
Učitelka má pravomoc během dne změřit dítěti teplotu bezkontaktním teploměrem dle uvážení. V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti se za normální tělesnou teplotu považuje hodnota do 37 st.

Rouška není nutná v případě dětí ani učitelek v prostorách školky včetně školní zahrady, kde budou dodržována kolektivní opatření. Zaměstnanci školy budou mít roušku v době příchodu dětí do třídy a odchodu dětí domů.

Dle doporučení MŠMT budou děti trávit větší než obvyklou část dne venku na školní zahradě. Z tohoto důvodu bude upraven vzdělávací režim, aktivity na třídách a časový harmonogram. Činnosti budou vhodně zvolené, aby se co nejvíce dodržovala hygienická pravidla.

Během dne bude průběžně probíhat dezinfekce prostor školky. Zvýší se frekvence dezinfekce ploch a povrchů – např. kliky, vypínače, vodovodní baterie atp. Každý den po odchodu všech dětí zaměstnanci školy vydezinfikují všechny povrchy a podlahy.

Děti si nebudou nosit plyšové hračky, hračky a jiné předměty a vlastní jídlo.
Kroužky budou probíhat v běžném režimu od října.

Krásný, klidný a zdravý školní rok.
Věra Bokrová