BALÍČEK POMOCI PRAŽANŮM
Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě předložené žádosti s čestným prohlášením (dále jen „žádost“) může ředitelka školy rozhodnout o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání a stravného ve školním roce 2022/2023 a v rámci zvláštního opatření z tzv. Fondu solidarity o příspěvku k zachování sociální koheze uvnitř tříd při mimoškolních aktivitách organizovaných školou.

OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ INFLACE:
č. 1 – STRAVNÉ
č. 2 – ŠKOLNÉ
č. 4 – FOND SOLIDARITY

Oprávněným žadatelem o prominutí vybraných úplat je zákonný zástupce dítěte.
Podmínky žádosti:

 1. Trvalé bydliště na území hl. m. Prahy. Netýká se válečných uprchlíků, mají status strpění
 2. Splnění alespoň jedné z následujících podmínek či pobírání některé z následujících dávek:
  příspěvek či doplatek na bydlení;
  2. okamžitou dávku v hmotné nouzi;
  3. přídavek na dítě;
  4. dávky pěstounské péče;
  5. čelí exekuci/insolvenci;
  6. po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Příslušné žádosti jsou ke stažení na webových stránkách školy v sekci Dokumenty a je třeba je předložit ředitelce školy 27.9.2022  od 7.00 do 16.30 pro možnost přiznání slevy za měsíc říjen. Na později podané žádost nebude brát zřetel. Odpuštění bude možné až od dalšího měsíce.
Pokud budete podávat žádost v průběhu školního roku, doručíte jí ředitelce školy po telefonické dohodě do 15. dne v měsíci.

Po podání žádosti ředitelka školy rozhodne u nárokového žadatele o prominutí úplat/y ve školním roce 2022/2023 dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
na základě předložené žádosti. O rozhodnutí, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno, v přiměřené lhůtě ředitelka vyrozumí žadatele.

Nárok vznikne po schválení ŘŠ od 1. dne následujícího měsíce. Nelze žádat zpětně. Pokud se změní podmínky pro přiznání příspěvku, oznámí to rodič neprodleně ředitelce školy.

Řekněte si o balíček finanční úlevy ve školství