přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Křejpského
MŠ Křejpského

Vážení rodiče,

na základě Usnesení vlády č. 200 ze dne 26.2.2021 o přijetí krizového opatření, vláda s účinností od 27.2.2021 od 00:00 hod do 21.3.2021 do 23:59 hod uzavřela provoz mateřských škol podle Školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v Mateřské škole.

Naší povinností je poskytovat distanční výuku dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání. Od pondělí budete mít informace a pokyny k distanční výuce na Lyfle.

Ošetřovné: informace na https://www.cssz.cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu . Škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

V případě dotazů volejte na tel: 603 551 625

Opatrujte se, pevné nervy a hodně zdraví

Věra Bokrová

ROZHODNUTÍ

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, jako věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a místně příslušný podle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., rozhodla podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. takto:

Právnické osobě Mateřská škola, Praha 4, Křejpského 1503, Praha 11, Chodov, IČO: 70102058,se sídlemKřejpského 1503/10, 149 00 Praha –Chodov (dále též „účastník řízení“) se v souvislosti s nebezpečím vzniku epidemie infekčního onemocnění novým koronavirem (2019-nCoV) n a ř i z u j e plnit mimořádná opatření při nebezpečí vzniku epidemie do 28. 2. 2021, spočívající v: uzavření školského zařízení Mateřská škola, se sídlem Křejpského 1503/10, 149 00 Praha –Chodov, IČO: 70102058 na adrese Křejpského 1503/10, 149 00 Praha –Chodov.

Odůvodnění:

Na základě skutečnosti, že byl dne 18. 2. 2021 na základě epidemiologického šetření zjištěn výskyt 1 případuinfekčního onemocnění novým koronavirem (2019-nCoV) v kolektivu výše uvedeného školského zařízení a karanténa byla nařízena v zařízení u více než 30% dětí a pedagogických pracovníků, dále spřihlédnutím k cestě přenosu daného infekčního onemocnění a charakteru školského zařízení, bylo rozhodnuto o přijmutí opatření uvedeného ve výroku rozhodnutí.

Správní orgán uvádí, že odkladný účinek odvolání proti tomuto rozhodnutí dle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. je vyloučen přímo ze zákona, a to ve větě čtvrté § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 s 83 zákona č. 500/2004 Sb. odvolat do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví ČR –hlavnímu hygienikovi ČR, podáním u Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze. Dle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. odvolání nemá odkladný účinek.

Ing. Magda Čermáková

pověřená zastupováním vedoucí oddělení pro pobočky Centrum, Východ a Jih

ROZHODNUTI_MS_Krejpskeho

Vážená paní ředitelko,

dne  9. 2. 2021 byli žáci třídy Motýlci a třídy Medvědi (dle seznamu) a zaměstnanci Vaší školy v kontaktu s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byl shledán důvod pro karanténní opatření do 19. 2. 2021 v této třídě.

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnujídomácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

Viz:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní,  karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
 https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu /izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a  předat  informaci o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař  elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný.  Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

 Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Toto sdělení slouží k zajištění co nejrychlejšího předání informace osobám (v případě dětí zákonným zástupcům dětí) u kterých byl zjištěn rizikový kontakt s COVID-19 pozitivní osobou. Následně Vás bude telefonicky kontaktovat zástupce z týmu chytré karantény a ten s Vámi povede tel. rozhovor v rámci trasování kontaktů. Systém chytré karantény také automaticky generuje všem rizikovým kontaktům „sms“ zprávu o tom, že jste byl/a v rizikovém kontaktu. V případě dětí je „sms“ zpráva e-systémem odeslána na tel. číslo zákonného zástupce, tj. pro upřesnění uvádíme, že tato zpráva se týká dítěte nikoli zákonných zástupcůpro ně karanténa neplatí, platí výše uvedené.

Pokud je v době do 90 dnů po prodělaném onemocnění dítě v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění. 90denní lhůta po prodělaném onemocnění se vždy počítá ode dne odběru biologického materiálu, ze kterého byl vyšetřením získán první pozitivní výsledek. Viz odkaz:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/stanoveni-karanteny-domaci-izolace-pro-deti-zaky-studenty-a-navrat-do-skoly-skolskeho-zarizeni-5448_5448_519_1.html

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jsou uvedeny jako rizikový kontakt.

S pozdravem,

Mgr. KATEŘINA JEDLIČKOVÁ

ODBORNÝ RADA

ODBORU HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Prázdninový provoz 2021

Provoz naší mateřské školy : 16.-27.8.

Přihlášky  (zde) do 22.4.2021 odevzdejte ředitelce školy. Školné a stravné za prázdninový uhradíte 22.4. od 6.30 do 16.30 u vedoucí školní jídelny. Pokud nebude platba uhrazená, není možné dítě na prázdninový provoz přijmout.

Prázdninový provoz je zajištěn téměř na celou dobu prázdnin.

Zatím nikam nevolejte, nepište, podmínky přihlašování na jiné mateřské školy budou zveřejněny v květnu na webu JM a webech jednotlivých škol.

Zvažte pečlivě délku pobytu dětí v mateřské škole v létě. Děti si potřebují odpočinout a hlavně předškoláci by před nástupem do 1. třídy měli mít prázdniny.

Přihlášky dětí z  jiné mateřské školy : Přihláška letní provoz 2021

Do naší mateřské školy přinesete Přihlášku k prázdninovému provozu a kopii evidenčního listu a uhradíte platbu.

Termín :

17.5.     7.00 -16.30

18.5.     9.00 – 13.00

19.5.     13.00 -16.30

Platby :

školné  480 Kč / neplatí předškoláci a děti s OŠD

stravné   38 ,- x počet dní / 42,- x počet dní – děti s OŠD

Vážená paní ředitelko,

dne  20. 1. 2021 byli žáci z třídy Motýlci  a zaměstnanci Vaší školy v kontaktu s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byl shledán důvod pro karanténní opatření do 30. 1. 2021 v této třídě. 

 Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnujídomácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní,  karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.) se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

Viz:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
 https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informaci o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař  elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný.  Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

 Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Pokud je v době do 90 dnů od ukončení izolace po prodělaném onemocnění dítě v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění. Viz odkaz:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/stanoveni-karanteny-domaci-izolace-pro-deti-zaky-studenty-a-navrat-do-skoly-skolskeho-zarizeni-5448_5448_519_1.html

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jsou uvedeny jako rizikový kontakt.

S pozdravem,

ENÍ Mgr. KATEŘINA JEDLIČKOVÁ

ODBORNÝ RADA

ODBORU HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Vážená paní ředitelko,

dne  6. 1. 2021 byli žáci z třídy Motýlci a Medvědi a zaměstnanci Vaší školy v kontaktu s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byl shledán důvod pro karanténní opatření do 16. 1. 2021 pro tyto třídy. Žádám Vás proto o laskavé vyplnění rizikových kontaktů do přiložené tabulky, tedy jména zaměstnanců a dětí spolu s kontaktem na jejich zákonné zástupce.

 

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnujídomácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní,  karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.) se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

Viz:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
 https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informaci o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař  elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný.  Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

 

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Pokud je v době do 90 dnů od ukončení izolace po prodělaném onemocnění dítě v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění. Viz odkaz:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/stanoveni-karanteny-domaci-izolace-pro-deti-zaky-studenty-a-navrat-do-skoly-skolskeho-zarizeni-5448_5448_519_1.html

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jsou uvedeny jako rizikový kontakt.

S pozdravem,

 Mgr. KATEŘINA JEDLIČKOVÁ

ODBORNÝ RADA

ODBORU HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Vážená paní ředitelko,

na základě Vaší dnešní telefonické informace Vám sděluji, že dne  4. 1. 2021 byli děti třídy Rybičky a zaměstnanci Vaší školy v kontaktu s osobami, které jsou Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byl shledán důvod pro karanténní opatření do 14. 1. 2021 pro tuto třídu. Žádám Vás proto o laskavé vyplnění rizikových kontaktů do přiložené tabulky, tedy jména zaměstnanců a dětí spolu s kontaktem na jejich zákonné zástupce.

 Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní,  karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.) se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

Viz:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
 https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informaci o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař  elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný.  Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

 Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Pokud je v době do 90 dnů od ukončení izolace po prodělaném onemocnění dítě v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění. Viz odkaz:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/stanoveni-karanteny-domaci-izolace-pro-deti-zaky-studenty-a-navrat-do-skoly-skolskeho-zarizeni-5448_5448_519_1.html

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jsou uvedeny jako rizikový kontakt.

S pozdravem,

Mgr. KATEŘINA JEDLIČKOVÁ

ODBORNÝ RADA

ODBORU HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

 

 

 

Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili do akce Vánoční přání pro seniory. Dárky a přání předáme během prosince na setkáních Klubu seniorů v CSS Křejpského, v KS Campanus, v DPS Šalounova a Blatenská.

 

Milí rodiče, milé děti,

každý rok se již tradičně v předvánočním čase potkáváme na Vánoční výstavě a společném tvoření na dílničkách. Letošní rok nám bohužel neumožňuje společné setkání a tak budeme tvořit s dětmi ve třídě.

V týdnu od 7.12. do 11.12. budeme společně s dětmi tvořit a vyrábět.

 •  upleteme vánočku
 • ozdobíme vánoční kouličku
 • vyrobíme voňavý sáček
 • pomalujeme talíř
 • vyrobíme zvoneček

Vážení rodiče,

dne 13. 11. 2020 byl/byla v kontaktu dítě/pedagog Vaší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 23. 11. 2020.

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.
Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.), se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování, u koho test provést a u koho nikoli.
Viz:
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný. Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.
Pokud je v době do 90 dnů od ukončení izolace po prodělaném onemocnění dítě v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění.
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/stanoveni-karanteny-domaci-izolace-pro-deti-zaky-studenty-a-navrat-do-skoly-skolskeho-zarizeni-5448_5448_519_1.html

Ing. MAGDA ČERMÁKOVÁ
pověřená zastupováním vedoucího oddělení hygieny dětí a mladistvých, poboček Centrum, Východ a Jih

Milé děti, milí rodiče,

protože mnoho z vás nechodí do školky, budeme vám každý týden posílat zprávičky o tom co děláme, co si vyprávíme, jak tvoříme. Vy si to můžete vyzkoušet doma a posílat nám zprávy, obrázky, fotky  na skolka@mskrejpskeho.cz.

Sledujte Lyfle i záložku vaší třídy na webu.

Pro předškoláky je předškolní vzdělávání povinné, proto vám na Lyfle do záložky Předškoláci budeme vždy ve středu dávat „úkoly“ z Kuliferdy (vyzvedněte si ve školce), pracovní listy, nápady….

Už se těšíme až se všichni společně sejdeme ve školce. Přejeme vám pevné zdraví, mnoho hezkých společných chvil. My to společně dáme!

Oznámení

Ředitelka mateřské školy oznamuje, že na základě § 3, odst. 1, 2, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

 přerušení provozu MŠ v době od 23. prosince 2020 do 3. ledna 2021.

V tomto období je mateřská škola uzavřena.

 Mateřská škola je naposledy otevřena 22. prosince. V roce 2021 začíná škola provoz dne 4.ledna.  Uzavření školy bylo projednáno se zřizovatelem.

V Praze dne 20.10.2020

 

 

  Věra Bokrová

 ředitelka mateřské školy

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, jako věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a místně příslušný podle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., rozhodla podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. takto:

Právnické osobě Mateřská škola, Křejpského 1503/10, 149 00 Praha – Chodov, IČO: 70102058, se sídlem Křejpského 1503/10, 149 00 Praha – Chodov (dále též „účastník řízení“) se v souvislosti s nebezpečím vzniku epidemie infekčního onemocnění novým koronavirem (2019-nCoV)

n a ř i z u j e

plnit mimořádná opatření při nebezpečí vzniku epidemie do 1. 11. 2020, spočívající v: – uzavření školského zařízení Mateřská škola, se sídlem Křejpského 1503/10, 149 00 Praha – Chodov, IČO: 70102058 na adrese Křejpského 1503/10, 149 00 Praha – Chodov.

Odůvodnění: Na základě skutečnosti, že byl dne 21. 10. 2020 na základě epidemiologického šetření zjištěn výskyt jeden případ infekčního onemocnění novým koronavirem (2019-nCoV) v kolektivu výše uvedeného školského zařízení a karanténa byla nařízena v zařízení u více než 30% dětí a pedagogických pracovníků, dále s přihlédnutím k cestě přenosu daného infekčního onemocnění a charakteru školského zařízení, bylo rozhodnuto o přijmutí opatření uvedeného ve výroku rozhodnutí. Správní orgán uvádí, že odkladný účinek odvolání proti tomuto rozhodnutí dle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. je vyloučen přímo ze zákona, a to ve větě čtvrté § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.

Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 s 83 zákona č. 500/2004 Sb. odvolat do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví ČR – hlavnímu hygienikovi ČR, podáním u Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze. Dle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. odvolání nemá odkladný účinek.

MUDr. et Mgr. KAMELIYA KALCHEVA BOZHKOVA

Odborný rada odboru hygieny dětí a mladistvých

„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“ CO: a.a.

Těšíme se na vás 2.11.2020 ve školce.

Vzhledem k dalším nahlášeným pozitivním případům a současné epidemiologické situaci doporučuji návrat do MŠ v rouškách. Zároveň bude upraven denní režim tak, abychom co nejvíc chránili zdraví nás všech.

Přeji vám všem pevné zdraví a pevné nervy.

Věra Bokrová

Milí Medvídcí,

výsledek testu je pozitivní. Postupujte, prosím, podle pokynů HSHMP, které jsou níže na stránce pro Koťata a Berušky.

Oficiální pokyny pro nás nám HSHMP dá v pondělí. Povinné testování se týká pouze dětí, které byly v MŠ v pondělí, úterý nebo středu.

Držte se a těším se, že se brzy uvidíme

Věra Bokrová

Povinné testy se v současné době týkají dětí z oddělení Berušek a Koťat. Ostatní děti budou informovány dle pokynů HSHMP.

Prosíme rodiče, aby nás o výsledku testu informovali buď pomocí SMS na tel: 603 551 625 nebo na e-mail: reditelna@mskrejpskeho.cz.

ROZHODNUTÍ
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, jako věcně příslušný orgán ochrany
veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 258/2000 Sb.“) a místně příslušný podle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., rozhodla podle § 69
odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. takto:
Právnické osobě Mateřská škola, Křejpského 1503/10, 149 00 Praha – Chodov, IČO: 70102058, se
sídlem Křejpského 1503/10, 149 00 Praha – Chodov (dále též „účastník řízení“) se v souvislosti s
nebezpečím vzniku epidemie infekčního onemocnění novým koronavirem (2019-nCoV)

n a ř i z u j e

plnit mimořádná opatření při nebezpečí vzniku epidemie do 29. 10. 2020, spočívající v:
– uzavření školského zařízení Mateřská škola, se sídlem Křejpského 1503/10, 149 00 Praha – Chodov,
IČO: 70102058 na adrese Křejpského 1503/10, 149 00 Praha – Chodov.

Odůvodnění:
Na základě skutečnosti, že byl dne 19. 10. 2020 na základě epidemiologického šetření zjištěn výskyt
dvou případů infekčního onemocnění novým koronavirem (2019-nCoV) v kolektivu výše uvedeného
školského zařízení a karanténa byla nařízena v zařízení u více než 30% dětí a pedagogických
pracovníků, dále s přihlédnutím k cestě přenosu daného infekčního onemocnění a charakteru školského
zařízení, bylo rozhodnuto o přijmutí opatření uvedeného ve výroku rozhodnutí.
Správní orgán uvádí, že odkladný účinek odvolání proti tomuto rozhodnutí dle § 69 odst. 2 zákona
č. 258/2000 Sb. je vyloučen přímo ze zákona, a to ve větě čtvrté § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 s 83 zákona č. 500/2004 Sb. odvolat do 15 dnů od doručení
písemného vyhotovení rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví ČR – hlavnímu hygienikovi ČR, podáním
u Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze. Dle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.
odvolání nemá odkladný účinek.

Ing. Magda Čermáková
pověřená zastupováním vedoucí oddělení pro pobočky Centrum, Východ a Jih
„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“

ROZHODNUTÍ-MŠ Křejpského

Vážení rodiče,

dne 19. 10. 2020 byli děti a učitelé třídy Berušky a Koťata v kontaktu s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 29. 10. 2020.

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní,  karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.) se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

Viz:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
 https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informaci o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař  elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný.  Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

 Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jsou uvedeny jako rizikový kontakt.

Prostory školy je potřeba důkladně dezinfikovat dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem.

Případné další dotazy Vám zodpovím na níže uvedeném tel. čísle a e-mailové adrese.

S pozdravem,

Mgr. KATEŘINA JEDLIČKOVÁ

ODBORNÝ RADA ODBORU HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Měšícká 646/5, 190 21 Praha 9

katerina.jedlickova@hygpraha.cz

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

+420 281 000 420

+420 286 884 450 (fax)

Vážení rodiče Medvídci,

U paní učitelky se objevily příznaky onemocnění Covid-19 (ztráta čichu). Vzhledem k tomu, že zatím není k dispozici výsledek testu, bych vás chtěla požádat (po dohodě s HSHMP), aby děti do školky nechodily.

V případě pozitivního výsledku budete ihned informováni o karanténních opatřeních.

V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Sledujte, prosím, zdravotní stav dětí po dobu deseti dnů od posledního kontaktu. V případě obtíží ihned kontaktujte lékaře. Děti musí na testy v případě, že bude výsledek testu paní učitelky pozitivní.

Sledujte web a Lyfle.

Děkuji

Věra Bokrová

Nikdo z dětí ani zaměstnanců mi nenahlásil pozitivní výsledek testu. Od úterý 13.10.2020 je tedy třída opět v provozu, mohou nastoupit děti, které nebyly v karanténě a děti, které mají negativní výsledek testu.
Děti, které se testu nepodrobily, končí karanténu 16.10. a mohou nastoupit 19.10.

Milí rodiče,

v oddělení Medvědů bylo jedno z dětí pozitivně testováno na Covid 19. Proto byla od 7.10.2020 nařízena karanténa v tomto oddělení. Přečtěte si pečlivě pokyny níže a postupujte podle nich.

Pokud potřebujete vystavit OČR, požádejte dětskou lékařku.

Pevné zdraví, držte se, Věra Bokrová  

Vážená paní ředitelko,

Dne 2. 10. 2020 byli žáci  Vaší školy v kontaktu  s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 12. 10. 2020.

 

Karanténní opatření zahrnují: v současné době vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z 10. dne karantény bude negativní, karanténa končí, bez potvrzení od lékaře nastupuje zpět do školy/zaměstnání. V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, se karanténní opatření asymptomatických osob ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Seznam odběrových míst: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci, nechodí se na nákupy ani jinam.

Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informací o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví obvodní lékař  elektronicky, na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce.

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedl/a jako rizikový kontakt.

Aktuální informace pro školy a školská zařízení naleznete také na našem webu:

http://www.hygpraha.cz/obsah/covid-19-informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni_519_1.html

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení zákonným zástupcům žáků, které jste uvedla jako rizikový kontakt. 

Případné další dotazy Vám zodpovím na níže uvedeném tel. čísle a e-mailové adrese.

 Děkuji za spolupráci,

 

Bc. Kateřina Malinová

RADA ODDĚLENÍ HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

 

Měšická 646/5, 190 21 Praha 9

katerina.malinova@hygpraha.cz

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

 

+420 281 000 421

+420 733 673 984

+420 286 884 450 (fax)

 

Usnesením č. BR HMP 04/2020 ze dne 20.9.2020 Bezpečnostní rada hl. města Prahy uložila všem školám povinnost zajistot dezinfekci rukou na vstupu do budovy a zajistit dozor, který zaručí, že všechny osoby vstupující so budovy si ruce skutečně dezinfikují.

Vážení rodiče, žádáme vás o používání dezinfekce u vstupu do budovy.

Děkuji

Věra Bokrová

Milí rodiče,

výsledky testů jsou negativní!

Těšíme se na vás ve školce.

Věra Bokrová

Vážení rodiče,

vzhledem ke vzrůstajícímu počtu případů počtu Covid-19 a množství prováděných testů budou výsledky známy patrně až ve středu 16.9.2020. Budu vás okamžitě informovat.

Věra Bokrová

 

Vážení rodiče,

dnes jsem se dozvěděla, že u rodinného příslušníka zaměstnance MŠ se potvrdio onemocnění koronavirem.

Dnes se zaměstnanec podrobí testu, výsledek by měl být znám zítra.

Po domluvě s HSHMP přistupujeme k těmto opatřením:

 • všichni pedagogové školy budou po celý den používat respirátor
 • pokud má dítě rýmu, příp. kašel a má i teplotu, je nutné kontaktovat Ing. Tamaru Minárikovou tamara.minarikova@hygpraha.cz nebo 773 782 851 nebo 241 010 332
 • pokud můžete, prosím, nechte děti do oznámení výsledku testu doma

Děkuji

Pokud budou výsledky negativní, zůstane zaměstnanec školy v karanténě a MŠ bude mít normální provoz. Pokud bude výsledek pozitivní, budu muset požádat MŠMT o změnu organizace školního roku a škola bude uzavřena.

Děkuji vám za pochopení. O všech nových skutečnostech vás budeme ihned informovat. V případě potřeby mě kontaktujte.

Věra Bokrová

 

Od června 2020 využíváme jako další komunikační kanál elektronickou nástěnku LYFLE. Budeme vám jejím prostřednictvím posílat rychlé informace, oznámení a fotografie z dění ve třídách.

V současné době není možné elektronickou nástěnku využívat pro omlouvání dětí.

V průběhu září jsme vám všem poslali aktivační e-mail s informacemi, jak se do aplikace přihlásit. Pokud se vám přihlášení nedaří, pošlele e-mail s údaji (jméno dítěte, třída, telefonní číslo, aktuální e-mailová adresa) na reditelna@mskrejpskeho.cz.

 

Vážení rodiče,

1. září se po prázdninách sejdeme opět v mateřské škole. Přejeme si, abychom všichni nástup do mateřské školy zvládli bez problémů, i když nám začátek školního roku komplikuje epidemiologická situace.

Společně se budeme snažit zajistit zdraví a bezpečnost dětí i všech zaměstnanců školy. Na základě doporučení z Manuálu vydaného Ministerstvem školství a zdravotnictví určuji tato pravidla, která jsou pro rodiče dětí i zaměstnance mateřské školy závazná.

Provozní doba mateřské školy bude zachována v běžném režimu 6:30 – 17:00 hodin. Z provozních důvodů musí denně na nezbytně dlouhou dobu docházet ke slučování dětí do jedné třídy a to v době od 6:30 do 7:00/7:30 hodin a od 16:00/16:30 do 17:00 hodin. S cílem snížení rizika nákazy covid -19 je vhodné přivádět děti a vyzvedávat si je z mateřské školy v době provozu kmenové třídy.

Přivádějte děti včas, v 8.30 se mateřská školy zamyká.

Rodiče musí mít při vstupu do vnitřních prostor mateřské školy ústa a nos chráněna rouškou.

U vstupních dveří bude umístěna desinfekce na ruce, kterou musí rodiče při vstupu do budovy použít.

Pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy bude omezen. V šatně budou vždy maximálně 3 rodiče-3 děti. Dítě bude vždy doprovázet jen jedna osoba. Rodiče se zdržují v areálu jen na dobu nezbytně nutnou. Pokud se v určitou dobu vyskytne větší množství osob pohromadě, prosím, vyčkejte venku, dodržujte rozestupy alespoň 2 metry.

V pytli bude mít dítě pouze oblečení dle doporučení v šatně, denně vše kontrolujte a dle potřeby odneste domů vyprat.

Před vstupem do třídy si dítě řádně umyje ruce mýdlem po dobu 20-30 vteřin. (dezinfikovat děti lihovou dezinfekcí není povoleno-viz nařízení MŠMT)

Zákonný zástupce předá dítě do třídy a neprodleně opustí areál školy.

Prosíme rodiče o důslednou kontrolu zdraví dětí.  Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Sleduje u dětí se zvýšenou pozorností příznaky onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy;
 • příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte ve škole – neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí, potvrzení vystaví pediatr nebo jiní odborný lékař.

Školní pitný režim nemůže být z hygienických důvodů zrealizován, a proto si dítě každý den přinese pití v podepsané lahvičce, kterou uloží do přihrádky v šatně. V případě potřeby ji učitelka doplní.

Stravování bude probíhat v běžném režimu, nebude umožněn samoobslužný výdej- odebírání příborů, odebírání jídla u okénka. Dětem vždy prostřou pracovnice ŠJ, jídlo roznáší učitelky.

Během dne budou děti dodržovat hygienická opatření pod dohledem učitelek, bude častěji a dostatečně větráno dle doporučení MŠMT.

Učitelka má pravomoc během dne změřit dítěti teplotu bezkontaktním teploměrem dle uvážení. V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti se za normální tělesnou teplotu považuje hodnota do 37 st.

Rouška není nutná v případě dětí ani učitelek v prostorách školky včetně školní zahrady, kde budou dodržována kolektivní opatření. Zaměstnanci školy budou mít roušku v době příchodu dětí do třídy  a odchodu dětí domů.

Dle doporučení MŠMT budou děti trávit větší než obvyklou část dne venku na školní zahradě. Z tohoto důvodu bude upraven vzdělávací režim, aktivity na třídách a časový harmonogram. Činnosti budou vhodně zvolené, aby se co nejvíce dodržovala hygienická pravidla.

Během dne bude průběžně probíhat dezinfekce prostor školky. Zvýší se frekvence dezinfekce ploch a povrchů – např. kliky, vypínače, vodovodní baterie atp. Každý den po odchodu všech dětí zaměstnanci školy vydezinfikují všechny povrchy a podlahy.

Dítě bude mít v pytli jednu čistou roušku v sáčku pro případ potřeby.

Platí  zákaz nosit  plyšové hračky, hračky a jiné předměty   a vlastní jídlo.

Kroužky budou probíhat v běžném režimu.

Vážení rodiče, pokud dojde k nějaké změně, ihned Vás budeme informovat na webových stránkách a na elektronické nástěnce Lyfle a nástěnkách ve třídách. Prosíme, čtěte webové stránky pravidelně.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Věra Bokrová

 

Milí rodiče,

školní rok začíná 1. září. Společně se přivítáme, paní učitelka vám ukáže, jakou má dítě značku, kam se dávají bačkůrky, kde se dítě převlékne. Pak ho doprovodíte do třídy.

Do mateřské školy potřebuje dítě:

 • bačkory na přezutí do třídy
 • náhradní oblečení pro případ nehody, které bude uložené k kapsáři v šatně
 • oblečení na zahradu
 • pyžamo

Veškeré informace najdete ve školním řádu.

Informace o placení úhrady za předškoní vzdělávání a stravného dostanete na začátku školního roku.

Milé děti, milí rodiče,

přejeme vám prázdniny plné krásných zážitků, úžasných dobrodružství a společných radostí.

Dávejte na sebe pozor a 1. září se na vás těšíme.

Holky z naší školky

Od příštího školního roku budeme naplno využívat elektronickou nástěnku Lyfle.

Pokud jste ještě nedostali aktivační e-mail, pošlete své kontaktní údaje (jméno dítěte, třída, své jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa) na e-mail reditelna@mskrejpskeho.cz.

Rodiče nově přijatých dětí obdrží aktivační e-mail v průběhu následujících dní.

Vážení rodiče,

rádi bychom vás informovali za Spolek rodičů, že v letošním roce z důvodu COVID-19, vznikl na bankovním účtu přebytek. Rodičům dětí, které letošním rokem končí v MŠ, dojde k finančnímu vyrovnání na bankovní účet. Ostatním rodičům vznikne přebytek do příštího školního roku 2020/2021, který bude o tuto částku ponížen. Jedná se o 400,- za dítě.

Vedení Spolku rodičů při MŠ Křejpského

25.5. nastupují do mateřské školy děti, které se do 15.5. nahlásily. Těšíme se na vás.Nezapomeňte čestné prohlášení, roušky, 2 lahvičky s pitím na zahradu. Platby za květen vám převedeme ze zůstatku z března, červen uhradíte do 10.6. v běžné výši, vyúčtování proběhne v červenci.

Dětem, které ani jeden den v době od 25.5. do 30.6.2020 nenastoupí do mateřské školy, bude rozhodnutím ředitelky prominuta úplata za předškolní vzdělávání v květnu a červnu.

Vážení rodiče, 25.5. by měl být obnoven provoz mateřské školy, přečtěte si, prosím, pečlivě uvedené informace. Věřím, že vše společně zvládneme a přeji vám všem hodně zdraví, pevné nervy a viru zmar.   Věra Bokrová

Mateřská škola, Praha 4, Křejpského stanovuje na základě doporučení MŠMT a zřizovatele MČ Praha 11 tyto hygienické a bezpečnostní podmínky pro zajištění ochrany zdraví všech účastníků vzdělávání pro provoz ode dne 25. 5. 2020 do  30. 6. 2020:

 • Pro vytvoření neměnných skupin dětí potřebujeme znát počty dětí, které budou docházet. Závazné sdělení konkrétních termínů docházky zašlete na mskrejpskeho@mybox.cz  a to nejpozději do 15.5.2020. Rovněž žádáme o sdělení, že již dítě neplánujete umístit do mateřské školy.
 • Skupiny, které budou na základě vašeho přihlášení vytvořeny budou po celou dobu od 25.5.-30. 6. 2020 neměnné. Nebudou se ani spojovat při ranním scházení a rozcházení, ani na zahradě mateřské školy. Pro zajištění tohoto požadavku bude upraven provoz mateřské školy. Vzhledem k tomu, že někteří zaměstnanci spadají do rizikových skupin, nemůžeme vám zajistit, že dítě bude ve své třídě a bude mít svou paní učitelku.
 • Ve všech třídách bude od 25.5.-30.6. 2020 zajištěn provoz 7:00 – 16:00 hodin. 
 • Omlouvání dětí na tel.246 037 824, 603 55 16 25 jak jste zvyklí. U dětí v povinném předškolním vzdělávání sami doplníme vaši omluvu do omluvného listu.  Účast dětí na předškolním vzdělávání není povinná.
 • Dítě bude znovu zařazeno k docházce do obnoveného provozu pouze na základě čestného prohlášení o bezinfekčnosti s vymezením rizikových skupin – ke stažení v záložce Dokumenty. Vyplněné prohlášení odevzdáte první den nástupu do mateřské školy (prohlášení se vztahuje na předchozí dva týdny, kdy se dítě nesetkalo s infekcí – proto jej datujte dnem nástupu), bez tohoto prohlášení a zvážení všech rizik nebude dítěti vstup do MŠ umožněn. V případě aktuálních alergických reakcí bude doloženo Potvrzením o zdravotní způsobilosti.
 • Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě za dodržování zvýšených hygienických opatření..
 • Platby za květen – stravné, školné neplaťte, bude vyúčtováno ze zůstatku  platby za březen. Zákonní zástupci dětí, u kterých nebude zůstatek za březen částku pokrývat, budou osloveni individuálně.
 • Plánované akce se ruší. (plavání, kroužky, výlety, vycházky mimo areál školy). S předškoláky bychom se rádi rozloučili v červnu, jakou formou, vám včas sdělíme.

NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST, KTERÉ BY MOHLY ODPOVÍDAT ZNÁMÝM PŘÍZNAKŮM COVID 19 (TĚLESNÁ TEPLOTA, KAŠEL, NÁHLÁ ZTRÁTA CHUTI, ČICHU, JINÝ PŘÍZNAK AKUTNÍ INFEKCE DÝCHACÍCH CEST) NESMÍ DO ŠKOLY VSTOUPIT!

 • U vstupu do třídy bude probíhat ranní filtr, dítěti bude změřena teplota. První den nástupu odevzdáte u vchodu Čestné prohlášení a roušky.
 • Pokud se v určitou dobu vyskytne větší množství osob pohromadě, prosím, vyčkejte venku, dodržujte rozestupy alespoň 2 metry. Do budovy budou vpuštění maximálně 2 děti s jedním zákonným zástupcem. Desinfekce rukou pro dospělé bude k dispozici u vstupu do třídy.
 • Do areálu MŠ vstupují rodiče i děti v rouškách (či jinou ochranou úst a nosu). V době přejímání a odevzdávání dětí mají roušku (respirátor) a štít také pedagogové.
 • Rodiče se zdržují v areálu jen na dobu nezbytně nutnou, dítě převléknou v šatně a zazvoní si pro předání dítěte do třídy. Rodiče nesmí vstupovat do dalších prostor školy, zákaz vstupu do pobytových místností dětí.
 • Před vstupem do třídy si dítě řádně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem po dobu 20-30sekund. Pro otření rukou použije jednorázovou utěrku.
 • Děti si všechny věci budou nosit v tašce/ batohu / dostatečně velkém / a denně si je budou odnášet domů. Děti si nebudou nosit žádné hračky, jídlo atp. z domova.
 • Zákonný zástupce zajistí pro své dítě 2 roušky v podepsaném sáčku a 1 sáček na použitou roušku, které budou uloženy ve třídě, aby byly pro případ potřeby k dispozici.
 • Děti a pedagogové v prostoru mateřské školy nemusí mít roušky.(kromě předávání dětí rodičům)
 • Podle možností se veškeré aktivity budou organizovat na školní zahradě a v atriu ve venkovní učebně. Na zahradě bude mít každá třída určený prostor, kde se budou skupiny intervalově střídat.
 • Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce. Stoly prostírají  a jídlo vydávají pracovnice školní jídelny, děti si samy neberou příbory ani nenabírají jídlo a pití.
 • Pravidelně je zajištěno větrání všech prostor 1x za hodinu 5 minut.
 • Několikrát denně se desinfikují povrchy a předměty, které používá více osob. (kliky dveří, branky, spínače světel, zvonků, vodovodní baterie).
 • Je zajištěna pravidelná desinfekce prostor prostředky, které působí virucidní aktivitou.

Pokud by se objevilo v průběhu provozu MŠ u dětí, či zaměstnanců podezření na možné příznaky COVID 19, bude okamžitě zajištěna izolace, informována spádová hygienická stanice a zák. zástupce dětí.

Potřeba ochranných a desinfekčních prostředků je zajištěna ve spolupráci se zřizovatelem MČ Praha 11 v dostatečném množství.