přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Křejpského
MŠ Křejpského

Milý rodiče,

4.9. 2023  začíná nový školní rok. Těšíme se na vás.

Dnes jsme novým rodičům odeslali aktivační email k elektronické nástěnce Lyfle. Pomocí tohoto mailu si stáhnete aplikaci Lyfle, kam se přihlásíte.

Pomocí této aplikace s vámi budeme komunikovat, posílat vám zprávy z dění ve školce, fotografie. Vy budete přes aplikaci omlouvat děti a máte možnost komunikovat s paní učitelkami.

15.6.2023 jdou Medvídci a Rybičky na výlet

14.6.2022 jedou Berušky, Koťata a Motýlci na výlet

Téměř 20 let jsem mohla být u toho, kdy paní Olga Sládková pracovala v naší mateřské škole jako školní logopedka.

Chtěla bych Ti poděkovat za sebe- za mnoho nápadů, podnětů a praktických rad. Za paní učitelky, které jsi vedla v jejich praxi logopedických asistentek a předávala jim své zkušenosti. Za děti, které se díky Tobě naučily zvládat náš krásný jazyk bez chyb. I za ty děti, které když lenošily, jsi laskavým napomenutím: tak si zabalíš raneček a půjdeš ke mně do učení , dovedla k práci. Za rodiče, kteří naslouchali Tvým radám a věděli díky Tobě jak na to.

Děkuji. Věra Bokrová

Do našeho týmu hledáme kolegyni/kolegu na pozici učitelky/učitele s nástupem od 28.8.2023.

V případě zájmu kontaktujte paní ředitelku na tel: 603 551 625

 

Pohádkové Vánoce a šťastnou plavbu rokem 2023

Milí rodiče,

V loňském roce jsme již podruhé pořádali akci Vánoční přání pro osamělé seniory, zapojilo se i několik dalších mateřských škol. Dárky a přání udělaly velkou radost, a nakonec se jich sešlo tolik, že se dostalo na všechny babičky a dědečky v Klubech seniorů Křejpského, Šalounova a Campanus i v Domovech seniorů a Domech s pečovatelskou službou na JM a dárky jsme přidaly i k obědům, které se rozváží seniorům.

Rádi bychom udělali radost i letos, a proto se na vás obracíme s prosbou.

My s dětmi vyrobíme přáníčka a vás poprosíme, zda přidáte drobný dárek – křížovky, knihu, čokoládu, čaj …

Dárečky zabalte a označte třeba písmenky D a B, aby se poznalo, zda se jedná o dárek pro dědečka nebo babičku. Neoznačené dárky budou chápány jako vhodné pro dědečky i babičky (třeba ty s nějakou sladkostí).

Do konce listopadu předejte dárky ve třídě. Některé kluby mají schůzky hned na začátku prosince, tak abychom je včas předali.

Krásné podzimní dny

Věra Bokrová

Ředitelka mateřské školy oznamuje, na základě § 3, odst. 1, 2, vyhlášky č.14/2005Sb., o předškolním vzdělávání , ve znění pozdějších předpisů

přerušení provozu MŠ v době od 23.12.2022 do 3.1.2023.

 

V tomto období bude mateřská škola uzavřena.

Mateřská škola je naposledy otevřena 22.12.2022, v roce 2023 začíná škola provoz 3.1. Uzavření školy bylo projednáno se zřizovatelem.

 

BALÍČEK POMOCI PRAŽANŮM
Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě předložené žádosti s čestným prohlášením (dále jen „žádost“) může ředitelka školy rozhodnout o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání a stravného ve školním roce 2022/2023 a v rámci zvláštního opatření z tzv. Fondu solidarity o příspěvku k zachování sociální koheze uvnitř tříd při mimoškolních aktivitách organizovaných školou.

OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ INFLACE:
č. 1 – STRAVNÉ
č. 2 – ŠKOLNÉ
č. 4 – FOND SOLIDARITY

Oprávněným žadatelem o prominutí vybraných úplat je zákonný zástupce dítěte.
Podmínky žádosti:

 1. Trvalé bydliště na území hl. m. Prahy. Netýká se válečných uprchlíků, mají status strpění
 2. Splnění alespoň jedné z následujících podmínek či pobírání některé z následujících dávek:
  příspěvek či doplatek na bydlení;
  2. okamžitou dávku v hmotné nouzi;
  3. přídavek na dítě;
  4. dávky pěstounské péče;
  5. čelí exekuci/insolvenci;
  6. po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Příslušné žádosti jsou ke stažení na webových stránkách školy v sekci Dokumenty a je třeba je předložit ředitelce školy 27.9.2022  od 7.00 do 16.30 pro možnost přiznání slevy za měsíc říjen. Na později podané žádost nebude brát zřetel. Odpuštění bude možné až od dalšího měsíce.
Pokud budete podávat žádost v průběhu školního roku, doručíte jí ředitelce školy po telefonické dohodě do 15. dne v měsíci.

Po podání žádosti ředitelka školy rozhodne u nárokového žadatele o prominutí úplat/y ve školním roce 2022/2023 dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
na základě předložené žádosti. O rozhodnutí, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno, v přiměřené lhůtě ředitelka vyrozumí žadatele.

Nárok vznikne po schválení ŘŠ od 1. dne následujícího měsíce. Nelze žádat zpětně. Pokud se změní podmínky pro přiznání příspěvku, oznámí to rodič neprodleně ředitelce školy.

Řekněte si o balíček finanční úlevy ve školství

Vážení rodiče,

pro komunikaci s vámi využíváme elektronickou nástěnku Lyfle, kam vám dáváme aktuální informace o dění ve škole a fotografie. Přes tuto aplikaci omlováte nepřítomnost dítěte v MŠ.

V týdnu od 1.8.2022 vám přijde aktivační e-mail s návodem, jak si aplikaci stáhnout a přihlásit se do systému.

 

Ve školce se vyskytla spála. Sledujte, prosíme, zdravotní stav svých dětí.

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná 6.6.2022 v 15:30 v oddělení Medvědů.

 

Příjem přihlášek na prázdninový provoz ukončen z důvodu naplnění kapacity MŠ

Sběr přihlášek

10. května 2022 od 13.00 do 16.30 a 11. května 2022 od 9.00 do 12.00

 • Při podání přihlášky v MŠ předloží zákonný zástupce rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).
 • Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelem/kou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Informace k zápisům do MŠ pro školní rok 2022/2023

Інформація щодо зарахування до дитячих садків на 2022/2023 навчальний рік

 Zápis dětí cizinců, kteří přicestovali do ČR po 24.02.2022 a kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí Ruské federace, se uskuteční v termínu od 01.06.2022 do 15.07.2022. Zápis se týká dětí od 3 do 6 let. / Реєстрація дітей-іноземців, які прибули до Чеської Республіки після 24.02.2022 р., та яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, спричиненим вторгненням Російської Федерації, відбуватиметься з 01.06.2022 по 15.07.2022. Запис поширюється на дітей від 3 до 6 років.

Do zvolené mateřské školy odevzdejte/ До обраного дитячього садочку треба подати:·

 • žádost k přijetí  заяву про вступ / посилання ·
 • potvrzení pediatra o zdravotní způsobilosti /link/ довідку від педіатра про медичну придатність дитини/ посилання
 • vízum, potvrzení zdravotní pojišťovny, doklad o bydlišti ve spádové oblasti/ візу, свідоцтво медичного страхування, підтвердження проживання в цій частині міста.

Příjem žádostí do MŠ probíhá v uvedeném termínu v době stanovené ředitelem zvolené mateřské školy shodně ve všech MŠ dne 06.06.2022 – 10:00 – 15:00 / Прийом заяв у всіх садочках відбудеться 06.06.2022 року 10:00 – 15:00, у визначений  директором садочка час.

Přehled mateřských škol MČ Praha 11 / Перелік дитячих садків району Прага 11

MŠ A. Drabíkové www.msdrabikove.cz
MŠ Blatenská www.ms-blatenska.cz
MŠ Hrabákova www.mshrabakova.cz
MŠ Hroncova www.mshroncova.cz
MŠ Janouchova www.msjanouchova.cz
MŠ Jažlovická www.msjazlovicka.cz
MŠ Konstantinova www.mskonstantinova.cz
MŠ Křejpského www.mskrejpskeho.cz
MŠ Markušova www.msmarkusova.cz
MŠ Mírového hnutí www.msmh.cz
MŠ Modletická www.madolinka.cz
MŠ Stachova www.msstachova.cz
MŠ Sulanského www.mssulanskeho.cz
MŠ V Benátkách www.ms-benatky.cz
MŠ Vejvanovského www.msvejvanovskeho.cz
MŠ Chodov www.chodov@zskv.cz

Podrobné informace k zápisu na webu jednotlivých škol. За додатковою інформацією слідкуйте веб сторінки обраного садочку.

Hlavním kritériem pro přijetí dítěte je prokazatelně doložený pobyt v MČ Praha 11 a věk dítěte / Основним критерієм зарахування дитини є документальне підтверджене місця постійного проживання в районі Прага 11 та вік дитини.

Prázdninový provoz pro děti z jiných mateřských škol

25.7. – 5.8.2022 od 7.00 do 16.30

Termín pro přihlášení: od 1. 5. do 20.5.2022 na email reditelna@mskrejpskeho.cz  

Dříve přihlášky neposílejte!

V prostém textu uvedete: jméno, příjmení, termín docházky a MŠ, kterou vaše dítě navštěvuje.

Termín placení školného a odevzdání dokumentů: 23.5. 2021 7.00 – 16.30

S sebou přinesete:

Školné 490,- (neplatí předškoláci a děti s OŠD)

Stravné 40,- x počet dní / 44,- x počet dní pro děti s OŠD

Podrobné pokyny k organizaci provozu zařazení do třídy, pravidla hygieny a bezpečnosti budou uveřejněny na webu MŠ do konce června.
Upozornění: Před zahájením prázdninového provozu mohou nastat změny z důvodu epidemiologické situace.
 • V měsíci květnu 2022 budou zveřejněny  termíny a postupy zápisů v jednotlivých mateřských školách, výše školného a stravného za celý den,
 • přehled mateřských škol zřizovaných MČ Praha 11 naleznete zde,
 • k prázdninovému provozu budou přijímány pouze děti, které v průběhu školního roku navštěvují některou ze škol MČ Praha 11. V případě velkého zájmu není přijetí automatické a může nastat situace, že dítě nebude možno přijmout pro velký počet zájemců,
 • každá škola zveřejní počet volný míst pro děti z jiných než kmenových škol, přičemž děti kmenové školy mají při přijímání přednost,
 • výše platby je vázána na danou mateřskou školu a může se v jednotlivých školách lišit,
 • platbu je nutno uhradit předem v plné výši a není vratná. Platbu nehradí děti, které byly v tomto školním roce vedeny jako předškoláci nebo měly odloženou školní docházku,
 • doporučujeme sledovat webové stránky mateřských škol a web MČ Praha pro případ aktuálních úprav podmínek v důsledku vládních opatření souvisejících s nákazou COVID,
 • pro dítě není vhodné se účastnit celého prázdninového provozu, proto rodičům doporučujeme pečlivé zvážení při přihlašování,
 • barevně vyznačené školy mají v daném termínu provoz

 

Provoz naší mateřské školy : 25.7.-5.8.

Přihlášky (stáhněte ZDE) do 21.4.2022 odevzdejte ředitelce školy. Školné a stravné za prázdninový uhradíte 28.4. od 6.30 do 16.30 u vedoucí školní jídelny. Pokud nebude platba uhrazená, není možné dítě na prázdninový provoz přijmout.

Prázdninový provoz je zajištěn téměř na celou dobu prázdnin.

Pokud chcete dítě přihlásit na prázdninový provoz do jiné mateřské školy, sledujte webové stránky této školy. Tam se dozvíte, jak postupovat.

Na vyžádání vám vystavím kopii Evidenčního listu, kterou budete pro přihlášení potřebovat.

Zvažte pečlivě délku pobytu dětí v mateřské škole v létě. Děti si potřebují odpočinout a hlavně předškoláci by před nástupem do 1. třídy měli mít prázdniny.

Platby : školné  490 Kč / neplatí předškoláci a děti s OŠD

Stravné   40 ,- x počet dní

44,- x počet dní – děti s OŠD

 

 

6.4. 2022 od 16.00 v odd. Medvídků

Zveme rodiče a děti na společné cvičení ve dvojici.

S sebou pohodlné oblečení, dobrou náladu, chuť cvičit.

Cvičení povede certifikovaná lektorka Evropské federace jógy Jitka.

Přihlaste se u paní učitelky ve třídě.

23.12. 2021 – 2.1.2022 Vánoční prázdniny

Těšíme se na vás 3.1.2022

Milí rodiče,

blíží se vánoční čas a my si uvědomujeme, že tady žijí starší lidé, kteří jsou sami. Proto vznikl projekt  Vánoční přání pro osamělé seniory. Oslovili jsme mateřské školy v okolí, Komisi pro seniory, pracovníky DS a ti všichni do toho jdou s námi.

S dětmi vyrobíme v mateřské škole přáníčka a vás bychom chtěli požádat o přidání drobného dárku – knihy, křížovky, svíčky, čokolády………, předejte ho, prosím, paní učitelce ve třídě do 19.11.2021.

My pak dárek a přání zkompletujeme, zabalíme a předáme.

Přejeme si, aby Vánoce přinesly hodně radosti, klidu a pohody nám všem. Děkujeme, když se k nám přidáte a pomůžete dělat radost.

Vážení rodiče,

1.září se po prázdninách sejdeme opět v mateřské škole. Přejeme si, abychom všichni nástup do mateřské školy zvládli bez problémů, i když nám začátek školního roku opět komplikuje epidemiologická situace.

Společně se budeme snažit zajistit zdraví a bezpečnost dětí i všech zaměstnanců školy. Na základě doporučení z Manuálu vydaného Ministerstvem školství a zdravotnictví určuji tato pravidla, která jsou pro rodiče dětí i zaměstnance mateřské školy závazná.

Provozní doba mateřské školy bude zachována v běžném režimu 6:30 – 17:00 hodin. Z provozních důvodů musí denně na nezbytně dlouhou dobu docházet ke slučování dětí do jedné třídy a to v době od 6:30 do 7:00/7:30 hodin a od 16:00/16:30 do 17:00 hodin. S cílem snížení rizika nákazy COVID -19 je vhodné přivádět děti a vyzvedávat si je z mateřské školy v době provozu kmenové třídy. Pokud bude z provozních důvodů docházet ke spojování tříd bude to 1.skupina:.Motýlci, Medvědi, Rybičky a 2.skupina: Berušky a Koťata
Přivádějte děti včas, v 8.30 se mateřská školy zamyká.

Rodiče musí mít při vstupu do vnitřních prostor mateřské školy ústa a nos chráněna respirátorem nebo nanorouškou.
U vstupních dveří bude umístěna desinfekce na ruce, kterou musí rodiče při vstupu do budovy použít.
Pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy bude omezen. Snažte se zdržovat se v areálu jen na dobu nezbytně nutnou, prosím, dodržujte rozestupy.

V pytli bude mít dítě pouze oblečení dle doporučení v šatně, denně vše kontrolujte a dle potřeby odneste domů vyprat. V přední kapse bude mít dítě 1 roušku v sáčku.

Při odpoledním pobytu na školní zahradě si bude dítě odnášet své věci ze šatny v baťohu.
Před vstupem do třídy si dítě řádně umyje ruce mýdlem po dobu 20-30 vteřin, (dezinfikovat děti lihovou dezinfekcí není povoleno-viz nařízení MŠMT)
Zákonný zástupce předá dítě učitelce. Adaptační režim je vždy na dohodě rodiče a učitelky.

Prosíme rodiče o důslednou kontrolu zdraví dětí. Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Sleduje u dětí se zvýšenou pozorností příznaky onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
– příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy;
– příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte ve škole – neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy
Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí, potvrzení vystaví pediatr nebo jiní odborný lékař.

Školní pitný režim ve třídě je zajištěn. Na zahradě nemůže být z hygienických důvodů zrealizován, a proto si dítě každý den přinese pití v podepsané lahvičce, kterou uloží do přihrádky v šatně. V případě potřeby ji učitelka doplní.
Stravování bude probíhat v běžném režimu, nebude umožněno samostatné prostírání, pro druhé jídlo si budou děti chodit samy.

Během dne budou děti dodržovat hygienická opatření pod dohledem učitelek, bude častěji a dostatečně větráno dle doporučení MŠMT.
Učitelka má pravomoc během dne změřit dítěti teplotu bezkontaktním teploměrem dle uvážení. V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti se za normální tělesnou teplotu považuje hodnota do 37 st.

Rouška není nutná v případě dětí ani učitelek v prostorách školky včetně školní zahrady, kde budou dodržována kolektivní opatření. Zaměstnanci školy budou mít roušku v době příchodu dětí do třídy a odchodu dětí domů.

Dle doporučení MŠMT budou děti trávit větší než obvyklou část dne venku na školní zahradě. Z tohoto důvodu bude upraven vzdělávací režim, aktivity na třídách a časový harmonogram. Činnosti budou vhodně zvolené, aby se co nejvíce dodržovala hygienická pravidla.

Během dne bude průběžně probíhat dezinfekce prostor školky. Zvýší se frekvence dezinfekce ploch a povrchů – např. kliky, vypínače, vodovodní baterie atp. Každý den po odchodu všech dětí zaměstnanci školy vydezinfikují všechny povrchy a podlahy.

Děti si nebudou nosit plyšové hračky, hračky a jiné předměty a vlastní jídlo.
Kroužky budou probíhat v běžném režimu od října.

Krásný, klidný a zdravý školní rok.
Věra Bokrová

Informace k úhradě stravného a školného naleznete v záložce Platby.

Provoz bude probíhat standartním způsobem bez omezení počtu dětí ve třídě, bez testování dětí, a pro všechny děti.

 

I v letošním roce bude přijímací řízení probíhat formou elektronických zápisů.
Veškeré informace k přijímacímu řízení a vlastní elektronické vydání (generování) přihlášky naleznete na internetové adrese
Osobní předání řádně vyplněných žádostí:  10.5.2021 – 11.5.2021 mezi 09:00 – 16:00 hodinou. Místo odevzdání je v ředitelně MŠ Křejpského 1503. Dle epidemiologické situace bude možno přihlášky odevzdat buď osobně nebo do označené schránky u vstupu do MŠ.
Je nám líto, ale z epidemiologických důvodů není možnost uskutečnit den otevřených dveří. V případě potřeby jsem k dispozici na telefonu 603 551 625.
Věra Bokrová

Vážení rodiče,

Prázdninový provoz máme v letošním roce v termínu 16.-27.8.2021.

Vzhledem k epidemiologické situaci může dojít ke změnám organizace prázdninového provozu.

Nahlášení svého dítěte, prosím, velice důkladně zvažte, jelikož potřebujeme mít přehled o tom, kolik dětí z naší školy bude tento provoz využívat.

Proto znovu připomínám termín  přihlášení Vašeho dítěte na tento provoz, a to nejpozději do 22.4.2021.

Přihláška zde. Vyplněnou stačí zaslat emailem.

Platby:

 • školné na letní provoz: 480,- Kč
 • stravné: 38,- Kč/den
 •  42,- Kč/den (děti s odkladem školní docházky)

Školné a stravné za prázdninový provoz uhradíte 22.4. od 6.30 do 16.30 u vedoucí školní jídelny.

Bez řádně a včasně uhrazených plateb nebude Vaše dítě považováno za přihlášené, tudíž nebude moci být přijato na prázdninový provoz.

Důvodem takto brzkého termínu je to, že po 30. dubnu nahlašujeme volná místa pro děti z ostatních mateřských škol Prahy 11.

Prázdninový provoz je zajištěn téměř na celou dobu prázdnin.  Zatím nikam nevolejte, nepište, podmínky přihlašování na jiné mateřské školy budou zveřejněny v květnu na webu JM a webech jednotlivých škol.

Vážení rodiče,

12.4.2021 se opět s předškoláky a dětmi zaměstnanců IZS potkáme v MŠ. Pokud dojde k nějakým změnám budete vždy včas informováni. Vycházíme ze současného nařízení MŠMTo provozu MŠ v období od 12. 4. 2021

Provoz:

Provoz mateřské školy bude obnoven 12. 4. 2021

Provozní doba bude zkrácena na dobu 7:00 -16:30 hodin

Příchod dětí ve dnech testování (PO a ČT) podle časového harmonogramu, který s vámi domluví paní učitelky. V ostatních dnech od 7.00 do 8.30.

Děti budou rozděleny do homogenních skupin do 15 dětí, a to následovně:

 • Berušky a Motýlci – odd. Berušky
 • Medvědi a Rybičky – odd. Medvídci
 • Koťata a IZS – odd. Koťata

Vyzvedávání po obědě od 12:30 13:00 hodin

Vyzvedávání odpoledne od 14:30 16:30 hodin

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví podmiňuje návrat dětí k prezenčnímu vzdělávání negativním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného samoodběrem prostřednictvím neinvazivního antigenního testu.

Škola je povinna chránit zdraví dětí i zaměstnanců školy (§ 29 odst. 2 školského zákona a § 101 a násl. zákoníku práce).I za běžného stavu, ale o to více za stávající pandemie, platí, že do školy nesmí chodit osoby, které vykazují známky akutního onemocnění.

Testování dětí:

Testování dětí bude probíhat pravidelně 2x týdně antigenním testováním v pondělí a čtvrtek a provede se bezprostředně po příchodu dětí v areálu. Pokud se některé dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

Děti se budou testovat pomocí antigenního testu, přičemž se nejedná o zdravotnický výkon. Samotný test probíhá tak, že testovaný vsune tyčinku cca 2 cm do nosní dírky a krouživým pohybem celkem 5× obkrouží stěnu nosní dírky (postupně u obou nosních dírek stejnou tyčinkou). Jedná se tedy o neinvazivní proces, kdy nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby (§ 93 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasí).

Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání dle zákona (§184a odst. 1 školského zákona).

Rodiče, kteří nebudou souhlasit s testováním svého dítěte, se mohou obrátit na informační linky příslušných orgánů MŠMT a Ministerstva zdravotnictví, kde jejich dotazy zodpoví. Mateřská škola postupuje podle pokynů ministerstva školství.

Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Testování se neprovádí u dětí, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě,které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto děti nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se také neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem.Tuto skutečnost musí rodič prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře i v elektronické podobě).

Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Předávání dětí:

Doprovázející osoba dítěte je povinna nosit respirátor před školou i v areálu školy. Vstup zákonných zástupců je povolen pouze po dobu provádění samoodběru a to pouze do vstupních prostor MŠ, kde bude test prováděn. Doprovázející osoby jsou povinny dodržovat před školou i v prostoru školní zahrady bezpečnou vzdálenost od ostatních osob. Při předávání i vyzvedávání smí s dítětem do areálu školyvstupovat jen jedna doprovázející osoba.

Ráno ÚT, ST, PÁ

Předávání dětí doprovázející osobou bude probíhat u vstupů do budovy školy osobě pověřené ředitelkou školy, která dítě odvede do šatny a předá učitelce.

Na školní zahradě rodič předá dítě učitelce a neprodleně opustí areál školy.

Odpoledne:

Rodič si zazvoní na příslušnou třídu, řekne zřetelně jméno dítěte a osobou pověřenou ředitelkou bude dítě předáno rodiči u vstupních dveří.

Pokud budou děti na zahradě, rodič si vyzvedne dítě u učitelky a neprodleně opustí prostor školní zahrady.

Vybavení dítěte do mateřské školy:

Do mateřské školy je zakázáno nosit vlastní hračky a jídlo. Pití na zahradu bude mít dítě v podepsané lahvičce uložené ve svém batůžku. V případě potřeby ji učitelka doplní vodou nebo čajem, podle přání dítěte.

V pytli bude mít každé dítě roušku nebo respirátor v uzavíratelném obalu.

Milí rodiče, věříme, že celou situaci společně zvládneme bez problémů a děti budou chodit do školky až do konce roku.

Těšíme se na Vás!!!!

Vážení rodiče, milí přátelé,

na základě včerejšího jednání Vlády ČR pokračují opatření ze dne 26.2.2021 číslo 200 o přijetí krizového opatření.

Z toho plyne i nadále uzavření naší mateřské školy, až do odvolání.

Poměrná čast školného za únor vám byla vrácena zpět na účet. Platba za březen (školné i stravné) vám bude vrácena v průběhu následujících dní.

Přejeme vám hodně zdraví a optimismu do jarních dní
Věra Bokrová a kolektiv MŠ

INFORMAČNÍ LIST O PŘÍPRAVNÝCH TŘÍDÁCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Ve školním roce 2021/22 pokračuje na Praze 11 projekt přípravných tříd v pěti základních školách:

Základní škola a mateřská škola Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57
Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400
Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554
Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594
Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022

Komu jsou přípravné třídy určeny?

Přípravné třídy jsou určeny dětem, kterým školské poradenské zařízení přípravnou třídu doporučí,
bez ohledu na to, ve které ZŠ bylo dítě zapsáno. Cílem je, aby dítě mohlo následně lépe uspět
ve vzdělávacím procesu základní školy. Jedná se o děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

 Jak probíhá zařazení do přípravné třídy?

 • O zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel základní školy, která přípravnou třídu zřizuje, a to na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a písemného doporučení školského poradenského zařízení.
 • Pro zařazení dítěte do přípravné třídy musí být splněny všechny následující podmínky:
  dítě je v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo byl dítěti povolen odklad,

zařazení dítěte do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj (zjištění této skutečnosti musí být součástí písemného doporučení školského poradenského zařízení, na jehož základě ředitel základní školy o zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy rozhoduje v souladu s § 47 odst. 2 školského zákona).

 • V případě většího počtu žádostí, které splňují výše uvedené podmínky, bude ředitel školy rozhodovat na základě předem daných bodovaných kritérií:
  – dítě má bydliště ve spádových oblastech ZŠ Praha 11,
  –  má povolen odklad povinné školní docházky,
  –  patří do spádového obvodu dané školy,
  –  má v dané škole sourozence.

 

 • Ředitel základní školy může vyřadit dítě z přípravné třídy z těchto důvodů:
  – na žádost zákonného zástupce dítěte,
  –  jestliže dítě bez omluvy zákonným zástupcem dítěte nedochází do přípravné třídy nejméně jeden měsíc nepřetržitě,
  – jestliže počet zameškaných dní bez omluvy zákonným zástupcem dítěte překročí 30 dní ve školním roce.

Průběh vzdělávání v přípravné třídě

 • Vzdělávání v přípravné třídě se poskytuje bezúplatně.
 • Časový rozsah vzdělávání v přípravné třídě je shodný s počtem vyučovacích hodin stanovených pro 1. ročník základní školy, tj. 20 – 22 vyučovacích hodin, rozdělených do kratších časových úseků se střídáním činností. Vzdělávání v přípravné třídě tedy probíhá v době od 8,00 do 11,40 (12,35).
 • Počet dětí ve třídě je v současné době stanoven školským zákonem na max. počet 15.
 • Přípravná třída se nezapočítává do doby povinné školní docházky, děti se neklasifikují.

 Školské služby poskytované dětem  přípravné třídy

 • Děti mohou navštěvovat školní družinu za stejných podmínek jako žáci základní školy.
 • Školní družina je poskytována za úplatu (měsíční poplatek stanoví škola a pohybuje se v rozmezí 350 – 500 Kč).
 • Děti se mohou stravovat ve školní jídelně za stejných podmínek jako žáci základní školy.
 • Školní jídelna poskytuje dětem oběd, který hradí zákonný zástupce. Cena oběda je stanovena jako náklad na potraviny ve výši dané věkem dítěte.

Harmonogram kroků pro zařazení dítěte do přípravné třídy

do konce dubna Vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení (např. v rámci žádosti o odklad povinné školní docházky) a získání doporučení na zařazení dítěte do přípravné třídy.
do konce dubna Vydávání Žádosti o zařazení dítěte do přípravné třídy (jednotlivé základní školy, na kterých se zřizují přípravné třídy).
Termíny stanoví příslušná škola,
nejpozději však do 10.5.
Odevzdání Žádosti o zařazení dítěte do přípravné třídy na příslušnou školu.

Požadované dokumenty:
– občanský průkaz zák. zástupce (nebo obdobný doklad)
– doporučení škol. poradenského zařízení (děti, které získaly odklad na škole, která otevírá PT, doporučení nepotřebují, pokud byla tato skutečnost  uvedena ve vyjádření o odkladu PŠD)

Do 18. 5. Rozhodnutí ředitele školy o zařazení nebo nezařazení dítěte do přípravné třídy.
19. 5. Zveřejnění seznamu přijatých dětí.

 

Poznámky:

Pokud zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje mateřskou školu, podá žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy a žádosti nebude vyhověno, dítě může nadále docházet do „své“ mateřské školy.

 • Dítě, které bude zařazeno do přípravné třídy, musí opět projít zápisem do ZŠ a to jakékoliv (možnost spádová ZŠ či jiná ZŠ dle vlastního výběru).
 • Zařazením dítěte do přípravné třídy v dané škole nevzniká nárok na zařazení dítěte do 1. třídy této školy.

Přípravné třídy 2021

Vážení rodiče,

na základě Usnesení vlády č. 200 ze dne 26.2.2021 o přijetí krizového opatření, vláda s účinností od 27.2.2021 od 00:00 hod do 21.3.2021 do 23:59 hod uzavřela provoz mateřských škol podle Školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v Mateřské škole.

Naší povinností je poskytovat distanční výuku dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání. Od pondělí budete mít informace a pokyny k distanční výuce na Lyfle.

Ošetřovné: informace na https://www.cssz.cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu . Škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

V případě dotazů volejte na tel: 603 551 625

Opatrujte se, pevné nervy a hodně zdraví

Věra Bokrová

ROZHODNUTÍ

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, jako věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a místně příslušný podle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., rozhodla podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. takto:

Právnické osobě Mateřská škola, Praha 4, Křejpského 1503, Praha 11, Chodov, IČO: 70102058,se sídlemKřejpského 1503/10, 149 00 Praha –Chodov (dále též „účastník řízení“) se v souvislosti s nebezpečím vzniku epidemie infekčního onemocnění novým koronavirem (2019-nCoV) n a ř i z u j e plnit mimořádná opatření při nebezpečí vzniku epidemie do 28. 2. 2021, spočívající v: uzavření školského zařízení Mateřská škola, se sídlem Křejpského 1503/10, 149 00 Praha –Chodov, IČO: 70102058 na adrese Křejpského 1503/10, 149 00 Praha –Chodov.

Odůvodnění:

Na základě skutečnosti, že byl dne 18. 2. 2021 na základě epidemiologického šetření zjištěn výskyt 1 případuinfekčního onemocnění novým koronavirem (2019-nCoV) v kolektivu výše uvedeného školského zařízení a karanténa byla nařízena v zařízení u více než 30% dětí a pedagogických pracovníků, dále spřihlédnutím k cestě přenosu daného infekčního onemocnění a charakteru školského zařízení, bylo rozhodnuto o přijmutí opatření uvedeného ve výroku rozhodnutí.

Správní orgán uvádí, že odkladný účinek odvolání proti tomuto rozhodnutí dle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. je vyloučen přímo ze zákona, a to ve větě čtvrté § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 s 83 zákona č. 500/2004 Sb. odvolat do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví ČR –hlavnímu hygienikovi ČR, podáním u Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze. Dle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. odvolání nemá odkladný účinek.

Ing. Magda Čermáková

pověřená zastupováním vedoucí oddělení pro pobočky Centrum, Východ a Jih

ROZHODNUTI_MS_Krejpskeho

Prázdninový provoz 2021

Provoz naší mateřské školy : 16.-27.8.

Přihlášky  (zde) do 22.4.2021 odevzdejte ředitelce školy. Školné a stravné za prázdninový uhradíte 22.4. od 6.30 do 16.30 u vedoucí školní jídelny. Pokud nebude platba uhrazená, není možné dítě na prázdninový provoz přijmout.

Prázdninový provoz je zajištěn téměř na celou dobu prázdnin.

Zatím nikam nevolejte, nepište, podmínky přihlašování na jiné mateřské školy budou zveřejněny v květnu na webu JM a webech jednotlivých škol.

Zvažte pečlivě délku pobytu dětí v mateřské škole v létě. Děti si potřebují odpočinout a hlavně předškoláci by před nástupem do 1. třídy měli mít prázdniny.

Přihlášky dětí z  jiné mateřské školy : Přihláška letní provoz 2021

Do naší mateřské školy přinesete Přihlášku k prázdninovému provozu a kopii evidenčního listu a uhradíte platbu.

Termín :

17.5.     7.00 -16.30

19.5.     13.00 -16.30

Platby :

školné  480 Kč / neplatí předškoláci a děti s OŠD

stravné   38 ,- x počet dní / 42,- x počet dní – děti s OŠD

Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili do akce Vánoční přání pro seniory. Dárky a přání předáme během prosince na setkáních Klubu seniorů v CSS Křejpského, v KS Campanus, v DPS Šalounova a Blatenská.

 

Milí rodiče, milé děti,

každý rok se již tradičně v předvánočním čase potkáváme na Vánoční výstavě a společném tvoření na dílničkách. Letošní rok nám bohužel neumožňuje společné setkání a tak budeme tvořit s dětmi ve třídě.

V týdnu od 7.12. do 11.12. budeme společně s dětmi tvořit a vyrábět.

 •  upleteme vánočku
 • ozdobíme vánoční kouličku
 • vyrobíme voňavý sáček
 • pomalujeme talíř
 • vyrobíme zvoneček

Oznámení

Ředitelka mateřské školy oznamuje, že na základě § 3, odst. 1, 2, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

 přerušení provozu MŠ v době od 23. prosince 2020 do 3. ledna 2021.

V tomto období je mateřská škola uzavřena.

 Mateřská škola je naposledy otevřena 22. prosince. V roce 2021 začíná škola provoz dne 4.ledna.  Uzavření školy bylo projednáno se zřizovatelem.

V Praze dne 20.10.2020

 

 

  Věra Bokrová

 ředitelka mateřské školy

 

ROZHODNUTÍ
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, jako věcně příslušný orgán ochrany
veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 258/2000 Sb.“) a místně příslušný podle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., rozhodla podle § 69
odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. takto:
Právnické osobě Mateřská škola, Křejpského 1503/10, 149 00 Praha – Chodov, IČO: 70102058, se
sídlem Křejpského 1503/10, 149 00 Praha – Chodov (dále též „účastník řízení“) se v souvislosti s
nebezpečím vzniku epidemie infekčního onemocnění novým koronavirem (2019-nCoV)

n a ř i z u j e

plnit mimořádná opatření při nebezpečí vzniku epidemie do 29. 10. 2020, spočívající v:
– uzavření školského zařízení Mateřská škola, se sídlem Křejpského 1503/10, 149 00 Praha – Chodov,
IČO: 70102058 na adrese Křejpského 1503/10, 149 00 Praha – Chodov.

Odůvodnění:
Na základě skutečnosti, že byl dne 19. 10. 2020 na základě epidemiologického šetření zjištěn výskyt
dvou případů infekčního onemocnění novým koronavirem (2019-nCoV) v kolektivu výše uvedeného
školského zařízení a karanténa byla nařízena v zařízení u více než 30% dětí a pedagogických
pracovníků, dále s přihlédnutím k cestě přenosu daného infekčního onemocnění a charakteru školského
zařízení, bylo rozhodnuto o přijmutí opatření uvedeného ve výroku rozhodnutí.
Správní orgán uvádí, že odkladný účinek odvolání proti tomuto rozhodnutí dle § 69 odst. 2 zákona
č. 258/2000 Sb. je vyloučen přímo ze zákona, a to ve větě čtvrté § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 s 83 zákona č. 500/2004 Sb. odvolat do 15 dnů od doručení
písemného vyhotovení rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví ČR – hlavnímu hygienikovi ČR, podáním
u Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze. Dle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.
odvolání nemá odkladný účinek.

Ing. Magda Čermáková
pověřená zastupováním vedoucí oddělení pro pobočky Centrum, Východ a Jih
„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“

ROZHODNUTÍ-MŠ Křejpského

Od června 2020 využíváme jako další komunikační kanál elektronickou nástěnku LYFLE. Budeme vám jejím prostřednictvím posílat rychlé informace, oznámení a fotografie z dění ve třídách.

V současné době není možné elektronickou nástěnku využívat pro omlouvání dětí.

V průběhu září jsme vám všem poslali aktivační e-mail s informacemi, jak se do aplikace přihlásit. Pokud se vám přihlášení nedaří, pošlele e-mail s údaji (jméno dítěte, třída, telefonní číslo, aktuální e-mailová adresa) na reditelna@mskrejpskeho.cz.

 

Milí rodiče,

školní rok začíná 1. září. Společně se přivítáme, paní učitelka vám ukáže, jakou má dítě značku, kam se dávají bačkůrky, kde se dítě převlékne. Pak ho doprovodíte do třídy.

Do mateřské školy potřebuje dítě:

 • bačkory na přezutí do třídy
 • náhradní oblečení pro případ nehody, které bude uložené k kapsáři v šatně
 • oblečení na zahradu
 • pyžamo

Veškeré informace najdete ve školním řádu.

Informace o placení úhrady za předškoní vzdělávání a stravného dostanete na začátku školního roku.

Milé děti, milí rodiče,

přejeme vám prázdniny plné krásných zážitků, úžasných dobrodružství a společných radostí.

Dávejte na sebe pozor a 1. září se na vás těšíme.

Holky z naší školky

Od příštího školního roku budeme naplno využívat elektronickou nástěnku Lyfle.

Pokud jste ještě nedostali aktivační e-mail, pošlete své kontaktní údaje (jméno dítěte, třída, své jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa) na e-mail reditelna@mskrejpskeho.cz.

Rodiče nově přijatých dětí obdrží aktivační e-mail v průběhu následujících dní.

Vážení rodiče,

rádi bychom vás informovali za Spolek rodičů, že v letošním roce z důvodu COVID-19, vznikl na bankovním účtu přebytek. Rodičům dětí, které letošním rokem končí v MŠ, dojde k finančnímu vyrovnání na bankovní účet. Ostatním rodičům vznikne přebytek do příštího školního roku 2020/2021, který bude o tuto částku ponížen. Jedná se o 400,- za dítě.

Vedení Spolku rodičů při MŠ Křejpského

25.5. nastupují do mateřské školy děti, které se do 15.5. nahlásily. Těšíme se na vás.Nezapomeňte čestné prohlášení, roušky, 2 lahvičky s pitím na zahradu. Platby za květen vám převedeme ze zůstatku z března, červen uhradíte do 10.6. v běžné výši, vyúčtování proběhne v červenci.

Dětem, které ani jeden den v době od 25.5. do 30.6.2020 nenastoupí do mateřské školy, bude rozhodnutím ředitelky prominuta úplata za předškolní vzdělávání v květnu a červnu.

Vážení rodiče, 25.5. by měl být obnoven provoz mateřské školy, přečtěte si, prosím, pečlivě uvedené informace. Věřím, že vše společně zvládneme a přeji vám všem hodně zdraví, pevné nervy a viru zmar.   Věra Bokrová

Mateřská škola, Praha 4, Křejpského stanovuje na základě doporučení MŠMT a zřizovatele MČ Praha 11 tyto hygienické a bezpečnostní podmínky pro zajištění ochrany zdraví všech účastníků vzdělávání pro provoz ode dne 25. 5. 2020 do  30. 6. 2020:

 • Pro vytvoření neměnných skupin dětí potřebujeme znát počty dětí, které budou docházet. Závazné sdělení konkrétních termínů docházky zašlete na mskrejpskeho@mybox.cz  a to nejpozději do 15.5.2020. Rovněž žádáme o sdělení, že již dítě neplánujete umístit do mateřské školy.
 • Skupiny, které budou na základě vašeho přihlášení vytvořeny budou po celou dobu od 25.5.-30. 6. 2020 neměnné. Nebudou se ani spojovat při ranním scházení a rozcházení, ani na zahradě mateřské školy. Pro zajištění tohoto požadavku bude upraven provoz mateřské školy. Vzhledem k tomu, že někteří zaměstnanci spadají do rizikových skupin, nemůžeme vám zajistit, že dítě bude ve své třídě a bude mít svou paní učitelku.
 • Ve všech třídách bude od 25.5.-30.6. 2020 zajištěn provoz 7:00 – 16:00 hodin. 
 • Omlouvání dětí na tel.246 037 824, 603 55 16 25 jak jste zvyklí. U dětí v povinném předškolním vzdělávání sami doplníme vaši omluvu do omluvného listu.  Účast dětí na předškolním vzdělávání není povinná.
 • Dítě bude znovu zařazeno k docházce do obnoveného provozu pouze na základě čestného prohlášení o bezinfekčnosti s vymezením rizikových skupin – ke stažení v záložce Dokumenty. Vyplněné prohlášení odevzdáte první den nástupu do mateřské školy (prohlášení se vztahuje na předchozí dva týdny, kdy se dítě nesetkalo s infekcí – proto jej datujte dnem nástupu), bez tohoto prohlášení a zvážení všech rizik nebude dítěti vstup do MŠ umožněn. V případě aktuálních alergických reakcí bude doloženo Potvrzením o zdravotní způsobilosti.
 • Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě za dodržování zvýšených hygienických opatření..
 • Platby za květen – stravné, školné neplaťte, bude vyúčtováno ze zůstatku  platby za březen. Zákonní zástupci dětí, u kterých nebude zůstatek za březen částku pokrývat, budou osloveni individuálně.
 • Plánované akce se ruší. (plavání, kroužky, výlety, vycházky mimo areál školy). S předškoláky bychom se rádi rozloučili v červnu, jakou formou, vám včas sdělíme.

NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST, KTERÉ BY MOHLY ODPOVÍDAT ZNÁMÝM PŘÍZNAKŮM COVID 19 (TĚLESNÁ TEPLOTA, KAŠEL, NÁHLÁ ZTRÁTA CHUTI, ČICHU, JINÝ PŘÍZNAK AKUTNÍ INFEKCE DÝCHACÍCH CEST) NESMÍ DO ŠKOLY VSTOUPIT!

 • U vstupu do třídy bude probíhat ranní filtr, dítěti bude změřena teplota. První den nástupu odevzdáte u vchodu Čestné prohlášení a roušky.
 • Pokud se v určitou dobu vyskytne větší množství osob pohromadě, prosím, vyčkejte venku, dodržujte rozestupy alespoň 2 metry. Do budovy budou vpuštění maximálně 2 děti s jedním zákonným zástupcem. Desinfekce rukou pro dospělé bude k dispozici u vstupu do třídy.
 • Do areálu MŠ vstupují rodiče i děti v rouškách (či jinou ochranou úst a nosu). V době přejímání a odevzdávání dětí mají roušku (respirátor) a štít také pedagogové.
 • Rodiče se zdržují v areálu jen na dobu nezbytně nutnou, dítě převléknou v šatně a zazvoní si pro předání dítěte do třídy. Rodiče nesmí vstupovat do dalších prostor školy, zákaz vstupu do pobytových místností dětí.
 • Před vstupem do třídy si dítě řádně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem po dobu 20-30sekund. Pro otření rukou použije jednorázovou utěrku.
 • Děti si všechny věci budou nosit v tašce/ batohu / dostatečně velkém / a denně si je budou odnášet domů. Děti si nebudou nosit žádné hračky, jídlo atp. z domova.
 • Zákonný zástupce zajistí pro své dítě 2 roušky v podepsaném sáčku a 1 sáček na použitou roušku, které budou uloženy ve třídě, aby byly pro případ potřeby k dispozici.
 • Děti a pedagogové v prostoru mateřské školy nemusí mít roušky.(kromě předávání dětí rodičům)
 • Podle možností se veškeré aktivity budou organizovat na školní zahradě a v atriu ve venkovní učebně. Na zahradě bude mít každá třída určený prostor, kde se budou skupiny intervalově střídat.
 • Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce. Stoly prostírají  a jídlo vydávají pracovnice školní jídelny, děti si samy neberou příbory ani nenabírají jídlo a pití.
 • Pravidelně je zajištěno větrání všech prostor 1x za hodinu 5 minut.
 • Několikrát denně se desinfikují povrchy a předměty, které používá více osob. (kliky dveří, branky, spínače světel, zvonků, vodovodní baterie).
 • Je zajištěna pravidelná desinfekce prostor prostředky, které působí virucidní aktivitou.

Pokud by se objevilo v průběhu provozu MŠ u dětí, či zaměstnanců podezření na možné příznaky COVID 19, bude okamžitě zajištěna izolace, informována spádová hygienická stanice a zák. zástupce dětí.

Potřeba ochranných a desinfekčních prostředků je zajištěna ve spolupráci se zřizovatelem MČ Praha 11 v dostatečném množství.