ROZHODNUTÍ

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, jako věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a místně příslušný podle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., rozhodla podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. takto:

Právnické osobě Mateřská škola, Praha 4, Křejpského 1503, Praha 11, Chodov, IČO: 70102058,se sídlemKřejpského 1503/10, 149 00 Praha –Chodov (dále též „účastník řízení“) se v souvislosti s nebezpečím vzniku epidemie infekčního onemocnění novým koronavirem (2019-nCoV) n a ř i z u j e plnit mimořádná opatření při nebezpečí vzniku epidemie do 28. 2. 2021, spočívající v: uzavření školského zařízení Mateřská škola, se sídlem Křejpského 1503/10, 149 00 Praha –Chodov, IČO: 70102058 na adrese Křejpského 1503/10, 149 00 Praha –Chodov.

Odůvodnění:

Na základě skutečnosti, že byl dne 18. 2. 2021 na základě epidemiologického šetření zjištěn výskyt 1 případuinfekčního onemocnění novým koronavirem (2019-nCoV) v kolektivu výše uvedeného školského zařízení a karanténa byla nařízena v zařízení u více než 30% dětí a pedagogických pracovníků, dále spřihlédnutím k cestě přenosu daného infekčního onemocnění a charakteru školského zařízení, bylo rozhodnuto o přijmutí opatření uvedeného ve výroku rozhodnutí.

Správní orgán uvádí, že odkladný účinek odvolání proti tomuto rozhodnutí dle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. je vyloučen přímo ze zákona, a to ve větě čtvrté § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 s 83 zákona č. 500/2004 Sb. odvolat do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví ČR –hlavnímu hygienikovi ČR, podáním u Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze. Dle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. odvolání nemá odkladný účinek.

Ing. Magda Čermáková

pověřená zastupováním vedoucí oddělení pro pobočky Centrum, Východ a Jih

ROZHODNUTI_MS_Krejpskeho