Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, jako věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a místně příslušný podle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., rozhodla podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. takto:

Právnické osobě Mateřská škola, Křejpského 1503/10, 149 00 Praha – Chodov, IČO: 70102058, se sídlem Křejpského 1503/10, 149 00 Praha – Chodov (dále též „účastník řízení“) se v souvislosti s nebezpečím vzniku epidemie infekčního onemocnění novým koronavirem (2019-nCoV)

n a ř i z u j e

plnit mimořádná opatření při nebezpečí vzniku epidemie do 1. 11. 2020, spočívající v: – uzavření školského zařízení Mateřská škola, se sídlem Křejpského 1503/10, 149 00 Praha – Chodov, IČO: 70102058 na adrese Křejpského 1503/10, 149 00 Praha – Chodov.

Odůvodnění: Na základě skutečnosti, že byl dne 21. 10. 2020 na základě epidemiologického šetření zjištěn výskyt jeden případ infekčního onemocnění novým koronavirem (2019-nCoV) v kolektivu výše uvedeného školského zařízení a karanténa byla nařízena v zařízení u více než 30% dětí a pedagogických pracovníků, dále s přihlédnutím k cestě přenosu daného infekčního onemocnění a charakteru školského zařízení, bylo rozhodnuto o přijmutí opatření uvedeného ve výroku rozhodnutí. Správní orgán uvádí, že odkladný účinek odvolání proti tomuto rozhodnutí dle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. je vyloučen přímo ze zákona, a to ve větě čtvrté § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.

Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 s 83 zákona č. 500/2004 Sb. odvolat do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví ČR – hlavnímu hygienikovi ČR, podáním u Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze. Dle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. odvolání nemá odkladný účinek.

MUDr. et Mgr. KAMELIYA KALCHEVA BOZHKOVA

Odborný rada odboru hygieny dětí a mladistvých

„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“ CO: a.a.

Těšíme se na vás 2.11.2020 ve školce.

Vzhledem k dalším nahlášeným pozitivním případům a současné epidemiologické situaci doporučuji návrat do MŠ v rouškách. Zároveň bude upraven denní režim tak, abychom co nejvíc chránili zdraví nás všech.

Přeji vám všem pevné zdraví a pevné nervy.

Věra Bokrová